Przetargi.pl
„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAGNAŃSK

Gmina Zagnańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 001 322 , fax. 413 001 373
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagnańsk
  ul. Spacerowa 8
  26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 001 322, fax. 413 001 373
  REGON: 29101086600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAGNAŃSK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres Przedmiotu Zamówienia: 1.Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi: Liczba mieszkańców rzeczywiście zamieszkujących na terenie Gminy Zagnańsk zgodnie ze złożonymi na dzień 28.04.2020 r. deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10766. Ilość miejscowości: 34 Ilość sołectw: 17 2.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych zlokalizowanego w miejscowości Samsonów. Zakres usługi obejmuje: 2.1 Odbiór z nieruchomości zamieszkałych: 1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) 2. Odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie: a) papier i tektura (20 01 01), w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury (15 01 01), b) szkło (20 01 02), w tym odpady opakowaniowe ze szkła (15 01 07), c) metale (20 01 40), w tym odpady opakowaniowe z metali (15 01 04), d) tworzywa sztuczne (20 01 39), w tym odpady opakowaniowe sztucznych (15 01 02), e) opakowania wielomateriałowe (15 01 05), f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (20 01 08), (20 02 01), g) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) (20 01 99) h) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), i) tekstylia (20 01 11) i odzież (20 01 10). 2.2 Odbiór z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów problematycznych: 1. zużytych opon (16 01 03) 2. odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z prac porządkowych z terenu gminy Zagnańsk (20 02 01) 3. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych terenu Gminy Zagnańsk (20 03 01), 4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów i innych robót budowalnych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. 2.3 Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 1. Na terenie nieruchomości zamieszkałych obowiązywać będzie system pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. 2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach koloru CZARNEGO. 3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć właścicieli nieruchomości w worki wykonane z folii o grubości zapewniającej ich wytrzymałość (co najmniej 60 mikronów) o następujących kolorach, nadruku i pojemności: a) worek koloru niebieskiego – o pojemności 120 litrów, oznaczony napisem ,,PAPIER” przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; b) worek koloru zielonego – o pojemności 120 litrów, oznaczony napisem ,,SZKŁO’’ przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; c) worek koloru żółtego – o pojemności 120 litrów, oznaczony napisem ,,METALE i TWORZYWA SZTUCZNE’’ przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe d) worek koloru brązowego – o pojemności 120 litrów, oznaczony napisem ,,BIO’’ przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji e) worek koloru szarego – o pojemności 80 l, oznaczony napisem „POPIÓŁ” przeznaczony na popiół z palenisk domowych. 4. Szacunkową ilość odpadów przeznaczonych do odbioru z terenu gminy Zagnańsk przez Wykonawcę przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4 Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wraz z liczbą osób zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk – załącznik nr 9 do SIWZ 2.5 Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki lub kontenery do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub kontenery do zbiórki selektywnej. Ilość nieruchomości wielolokalowych wraz z szacunkową liczbą osób zamieszkałych przedstawia Załącznik nr 10 do SIWZ 2.6 Mapa Gminy Zagnańsk – Załącznik nr 11 do SIWZ . 2.7 Wszystkie odebrane przez Wykonawcę odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych należy dostarczyć do Instalacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., zlokalizowanej w Promniku, gm. Strawczyn. 2.8 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 1. Obiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów: a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 raz w miesiącu, natomiast w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie; b) z budynków wielolokalowych – 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie od kwietnia do października 1 raz na tydzień. 2. Odbiór segregowanych odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popiół): a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 raz w miesiącu, b) z budynków wielolokalowych – 2 razy w miesiącu. 3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych wystawionych przed posesje nieruchomości odbywać się będzie 2 razy do roku. 4. Odbiór Odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych odbywać się będzie z częstotliwością: a) opony – 1 raz w roku w miesiącu maju. Limit przyjmowanych opon to: 4 sztuki z jednej złożonej deklaracji, b) odpady ulegające biodegradacji pochodzących z prac porządkowych z terenu gminy Zagnańsk – na zgłoszenie Zamawiającego, co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada, c) zmieszane odpady komunalne pochodzących z miejsc publicznych terenu Gminy Zagnańsk – 1 raz w miesiącu, d) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów i innych robót budowalnych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę - na zgłoszenie Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu. 2.9 Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedstawić Zamawiającemu do 15 czerwca 2020 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z częstotliwością ich odbioru. Harmonogram powinien zawierać następujące informacje: - nazwę miejscowości, - datę odbioru odpadów, - rodzaj odbieranych odpadów, - ewentualne uwzględnienie miejsc trudnodostępnych. 2.Wykonawca ma obowiązek do dnia 22 czerwca 2020 r. wyposażenia miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne worki przed pierwszym odbiorem, zgodnie z wykazem adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów. Pakiet startowy worków na odpady segregowane to: 2 sztuki worków każdej grupy odpadów, tj. pakiet startowy = 8 worków. 3. Przy odbiorze worków z odpadami komunalnymi z każdego punktu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości pustych worków danego rodzaju. 4.Wykonawca zapewni nielimitowaną ilość worków do realizacji przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca umożliwi wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych poprzez ich sprzedaż, wydzierżawienie lub na podstawie innej umowy z właścicielem nieruchomości (jeśli właściciel nie będzie miał własnego pojemnika). 6.Dostarczanie do siedziby Zamawiającego worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości co najmniej: po 200 worków każdej frakcji. 7.Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów. 8. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu pisemnej informacji dotyczącej adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a nieujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 9.Wykonawca zobowiązany jest do ważenia samochodu przed rozpoczęciem oraz bezpośrednio po zakończeniu odbioru odpadów w danym dniu w punkcie wagowym w miejscowości Tumlin - Osowa lub Chrusty w godzinach………….. (ustalenia godzin nastąpi przed podpisaniem umowy) 10.Wykonawca odbiera odpady również w przypadkach, kiedy dojazd do punktu gromadzenia odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu np. remontu dróg, obfitych opadów śniegu itp. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Trasy zbiórki odpadów przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także wewnętrznych drogach wiejskich i osiedlowych. Usługa obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do miejsc trudnodostępnych np. budynków zamieszkałych, które są usytuowane w dużej odległości od drogi głównej, poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwiają odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. 11.W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach. 12.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca jest zobowiązany przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym Zamawiającego przy czym nie później niż w ciągu dwóch dni od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę (bądź w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@zagnansk.pl) ze zdarzenia i dołączyć dowody potwierdzające brak selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomości (zdjęcia, nagrania). Z dokumentacji jednoznacznie musi wynikać: adres nieruchomości, data i godzina zdarzenia oraz na czym polegała nieprawidłowość. 13.Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 14.Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów lub worków w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. 15.Wykonawca nie może dopuścić do sytuacji mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 16.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym pyleniem oraz wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu. 17.Uzasadnione reklamacje dotyczące realizacji zamówienia należy zrealizować w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 18.Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożlwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przez cały okres realizacji zamówienia. Dane powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego w formie umożliwiającej ich odczyt oraz weryfikację. 19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. hasła dostępu do systemu monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia. 20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Zagnańsk, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r., poz. 701), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010, 2020) 21.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem i na jej podstawie przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie w terminie i o treści wynikającej z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020). 22.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dołączania do wystawianej faktury VAT dokumentu określającego ilości poszczególnych frakcji odpadów wraz z kartami przekazania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura VAT. 23. UWAGA!!!! Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo- transportową usytuowaną w na terenie Gminy Zagnańsk lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł 17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 17.3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie: nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na zadanie pn.:„ ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAGNAŃSK”. 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 17.6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 17.7. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 17.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17.9. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 17.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą wykazać, że 1) Posiadają aktualne zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Zagnańsk o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego postępowania, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010, 2020); 2) Posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r., poz. 701 z późn. zm); 3) Posiadają aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem a) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymagana forma – oryginał 3.dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt. SIWZ. 4.Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach