Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów

Gmina Jordanów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26 87 600, , fax. 18 26 87 629
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów
  ul. Rynek 2
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 26 87 600, , fax. 18 26 87 629
  REGON: 49189225100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jordanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów z podziałem na dwie części: Część I - Odbiór i transport odpadów komunanych z domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekrecyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jordanów. Część II - Odbiór i transport odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej leżących na terenie Gminy Jordanów. I.Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I - Odbiór i transport odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekrecyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jordanów. W wyniku zawartej umowy Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których położone są domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe leżące ne terenie Gminy Jordanów. Odbiór i transport odpadów komunalnych należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. z późniejszymi zmianami oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami”. Dodatkowo usługa obejmuje dostawę właścicielom nieruchomości worków na odpady zmieszane – nie nadające się do segregacji oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki worków na odpady zbierane selektywnie (wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości) do nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór odpadów zmieszanych w workach lub pojemnikach oraz odpadów zebranych selektywnie w workach lub pojemnikach, wg zasady: zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło – odbiór odpadów realizowany minimum dwa razy w ciągu miesiąca; odpady pozostałe - zmieszane (nie nadające się do segregacji) – odbiór odpadów realizowany minimum dwa razy w ciągu miesiąca; żużle i popioły z kotłów paleniskowych – odbiór odpadów minimum dwa razy w ciągu miesiąca w okresie zimowym, tj. w okresie od listopada do maja; bioodpady – odbiór odpadów realizowany minimum dwa razy w ciągu miesiąca; Zamówienie obejmuje także: zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i innych odpadów – odbiór odpadów ma być realizowana przez Wykonawcę w formie zbiórki objazdowej - odbiór odpadów od mieszkańca po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca - zbiórka w okresie od kwietnia do października; W celu poprawnej wyceny zadania zaleca się aby Wykonawca zapoznał się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu Gminy Jordanów. 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jordanów, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zapisami uchwały Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” z późniejszymi zmianami. 1)Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych, w szczególności: 1.zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, 2.segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów (w tym opakowań) w szczególności: odpadów ulegające biodegradacji (kod 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01), papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), tworzywa sztuczne (kody 15 01 02, 20 01 39), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40), szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), żużle i popioły z palenisk domowych (pieców, kominów), zużyte opony (kod 16 01 03), odpady komunalne niewymienione w innych grupach (kod 20 03 99), 3.Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36), 4.odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 2) W ramach umowy podmiot odbierający odpady zobowiązany jest przekazać zebrane odpady komunalne zgodnie z obowiązującym prawem, w tym: 1)zmieszane odpady komunalne, 2)odpady ulegające biodegradacji, 3)pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 4)oraz selektywnie zebrane odpady komunalne do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4a, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. (z późn. zm.). Wykonawca przedstawia Zamawiającemu (raz na miesiąc) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności. Przekazanie odpadów komunalnych winno być potwierdzone dokumentami przekazania odpadów sporządzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zawrze stosowne umowy na zagospodarowanie odpadów oraz będzie ponosił koszty związane z zagospodarowaniem zebranych odpadów. 3) Odpady komunalne, zbierane będą przez właścicieli nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2019 r. poz. 2028) – znaków i opisów dotyczących recyklingu. a) do worków lub pojemników o kolorach: - brązowy – odpady ulegające biodegradacji, oznaczonych napisem „Bio”, - niebieskim – papier i tekturę, oznaczonych napisem „Papier”, - żółtym - tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapack, metal w tym opakowania metalowe, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, - zielonym – szkło (bezbarwne i kolorowe), oznaczonych napisem „Szkło”, - czarnym – odpady pozostałe – nienadające się do segregacji, oznaczonych napisem „Odpady pozostałe - zmieszane”, b) do pojemników metalowych – popioły i żużle, 4) Jeżeli właściciel posiada już pojemnik Wykonawca zobowiązany jest do jego obsługi (opróżniania). 5) W ramach zamówienia Wykonawca dostarcza bezpłatnie worki właścicielom nieruchomości wg podziału i zakresu ujętego w pkt 3a. W celu rozprowadzania worków Wykonawca tworzy punkty dystrybucji (lub wykorzystuje istniejące placówki, sklepy itp.) w każdej miejscowości Gminy Jordanów. Wykonawca tworzy te punkty dystrybucji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym (wymagana akceptacja Zamawiającego). Dostarczane worki muszą być wykonane z folii polietylenowej LDPE o pojemności min. 120 litrów, (z wyłączeniem bioodpadów i szkła - pojemność min. 60 l), wykonane zgodnie z obowiązującymi normami - o grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu (grubość minimum 0,06 mm), ponadto czytelnie oznaczone literami drukowanymi jakiej frakcji odpadów dotyczą np.: „Szkło” i koloru (zabarwieniu) zgodnym z w/w opisem. 6) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram zbiórki odpadów komunalnych przed podpisaniem umowy, który będzie stanowić załącznik do umowy. Sporządzony harmonogram zbiórki odpadów komunalnych wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.; c) powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Nieodebranie przez Wykonawcę z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem – skutkuje obowiązkiem dokonania takiego odbioru najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego. 7) Wykonawca musi wyposażyć pojazdy odbierające odpady komunalne w przenośne czytniki kodów kreskowych, aby rejestrować w sposób elektroniczny ilości odbieranych odpadów w workach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne frakcje odpadów z danej nieruchomości. Program do obsługi kodów kreskowych czytnika musi być kompatybilny z programem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi Zamawiającego. Wykonawca podczas zbiórki odpadów będzie prowadził elektroniczny odczyt kodów kreskowych umieszczanych przez właścicieli nieruchomości na workach i/lub pojemnikach. Wykonawca ma obowiązek przekazywać raporty miesięczne Zamawiającemu w formie elektronicznej wg wymogów Zamawiającego. 8) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie właścicieli domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządza harmonogramy odbioru odpadów, który będzie podany do publicznej informacji (na stronie internetowej Gminy Jordanów: www.gmina-jordanow.pl, tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach, punktach dystrybucji worków itp.). 9) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia nawierzchni dróg. 10) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a) w dni robocze w godzinach od 700 do 2200, b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, c) niezależnie od warunków atmosferycznych, d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 11) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi). 12) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i/lub worków podczas dokonywania odbioru lub transportu, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 13) Wykonawca jest obowiązany odebrać odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem odbioru - z uwzględnieniem: a) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed rozsypywaniem oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego, b) zbiórki w/w odpadów, c) przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 14) Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam). 15) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) z uwzględnieniem, aby: a) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, c) na terenie bazy magazynowo – transportowej (która w myśl powyższego rozporządzenia ma być usytuowana na terenie Gminy Jordanów, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy). d) w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przez niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku, transportu, magazynowania, przeładunku a także pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego. 16) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu drogowego oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 17) W razie awarii pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy odpowiednio przystosowany do zbiórki odpadów. 18) Wykonawca zapewnia system monitowania pracy sprzętu przez cały okres realizacji usługi w tym umożliwiający sprawdzenie trasy pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu pozycjonowania satelitarnego i komunikowanie się z nim w celu odczytu ww. danych, gromadzenie i przechowywanie danych w pamięci z możliwością odczytania przez okres trwania umowy, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, odwzorowanie przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie, z dokładnością umożliwiającą określenie miejsca wykonywania prac, odtworzenie i analizę „historii” pracy sprzętu oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. 19) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany do transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej przez Zamawiającego, z zachowaniem zasad rozładunku odpadów obowiązujących w instalacji (oddzielne ważenie odpadów według kodu, weryfikacja zawartości worków, rozładunek według kodów na wyznaczone place lub do wyznaczonych urządzeń). 20) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach lub w workach odpowiadających wymaganiom Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2019r. poz. 2028). Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady komunalne nie są gromadzone w sposób odpowiadający w/w wymaganiom. 21) Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność protokół z dokumentacją fotograficzną na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. W/w dokumentację Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wg wykazów miesięcznych. Informacja powinna zawierać w szczególności: a)adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2019r. poz. 2028), b)zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników i/lub worków do konkretnej nieruchomości, c)dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane. 22) Wykonawca zobowiązany jest do: Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. Przekazywania zebranych odpadów komunalnych do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej i uzyskania potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Jordanów na dokumentach przekazania odpadów. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów. Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 23) Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 24) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu raportów zawierających informację o: a)ilości odebranych worków lub pojemników z podziałem na poszczególne frakcje odpadów i nieruchomości z których zostały odebrane – szczegółowy wykaz odebranych odpadów przypisany do danej nieruchomości. Wykonawca sporządza raport w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym – w formie określonej przez Zamawiającego. Wykonawca przesyła raport miesięczny w formie elektronicznej do Zamawiającego, b)ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon od danej nieruchomości. Raport ze zbiórki odpadów określa: adres punktu, datę odbioru, rodzaj frakcji odpadów oraz ilość danej frakcji w Mg/m3. Wykonawca sporządza raport w formie pisemnej uzgodnionej z Zamawiającym. c)Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdania półroczne z ilości i rodzajów przekazanych worków z podziałem na miejscowości. 2. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA Liczba budynków (gospodarstw domowych) – 48 nieruchomości - wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - szczegółowa lista nieruchomości wraz z położeniem, zostanie przekazana na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w 2020 roku ok. 36,00 Mg. W cenie oferty Wykonawca uwzględnia również odpowiednią ilość worków, które będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości przez punkty dystrybucji (minimum 5 punktów) - punkty zlokalizowane w każdej miejscowości. Czynne minimum jeden dzień w tygodniu. Szacunkowa ilość worków ok. 2 000 sztuk z podziałem na frakcje: - czarny - 500 szt - pojemność min. 120 litrów, - żółty - 500 szt - pojemność min. 120 litrów, - zielony - 400 szt - pojemność min. 60 litrów, - niebieski - 100 szt - pojemność min. 120 litrów, - brązowy - 500 szt - pojemność min. 60 litrów II.Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II - Odbiór i transport odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej leżących na terenie Gminy Jordanów. W wyniku zawartej umowy Wykonawca w cenie za m3 zebranych odpadów komunalnych wykona kompleksową obsługę w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznych leżących na terenie Gminy Jordanów. Odbiór i transport odpadów komunalnych dotyczy miejsc użyteczności publicznej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. z późniejszymi zmianami oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami”. Usługa obejmuje także wymianę worków w koszach ulicznych wskazanych przez Zamawiającego załącznik nr 7 SIWZ, opróżnianie pojemników IGLOO oraz dostarczenie min. 5 pojemników (kontenerów na odpady komunalne o minimalnej pojemności 7m3) we wskazane lokalizacje oraz opróżnianie ich na każde wezwanie Zamawiającego. 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY JORDANÓW 1)Powierzchnia gminy wynosi 92,44 km2. 2)Gmina Jordanów liczy 5 sołectw o nazwach: Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko, Wysoka. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zbiórka odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej leżących na terenie Gminy Jordanów. Odbiór i transport odpadów komunalnych dotyczy miejsc użyteczności publicznej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zapisami uchwały Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” z późniejszymi zmianami. 1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zbiórkę odpadów komunalnych powstających na terenach użyteczności publicznej m.in z koszy ulicznych zlokalizowanych przy przystankach komunikacyjnych, gminnych parkingach, placach zabaw, oraz ogólnodostępnych miejscach wypoczynku i rekreacji położonych na terenach Gminy Jordanów – zbiórka prowadzona trzy razy w miesiącu wg harmonogramu. 2) Zakup oraz wymianę worków na odpady komunalne w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenach użyteczności publicznych. 3) Opróżnianie pojemników IGLOO na zgłoszenie Zamawiającego. 4) Dostarczenie min. 5 pojemników (kontenerów na odpady komunalne o minimalnej pojemności 7m3) we wskazane lokalizacje oraz opróżnianie ich na każde zgłoszenie Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznych, który będzie stanowić załącznik do umowy. Sporządzony harmonogram zbiórki odpadów komunalnych wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów; b) powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania odpadów komunalnych; c) częstotliwość zbiórki z miejsc użyteczności publicznych 3 razy w miesiącu. Nieodebranie przez Wykonawcę odpadów zgodnie z harmonogramem – skutkuje obowiązkiem dokonania takiego odbioru najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego. 2.Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. 3.Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, b) niezależnie od warunków atmosferycznych. 4.Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach położonych na terenach użyteczności publicznych. 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i/lub worków podczas dokonywania odbioru lub transportu, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 6.Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych, c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 7.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 8.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo transportową oraz wyposażenie i pojazdy specjalistyczne o odpowiednim stanie technicznym umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ). 9.Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu drogowego oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 10.W razie awarii pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy odpowiednio przystosowany do zbiórki odpadów. 11.Wykonawca zobowiązany jest do: - ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia; - przekazywania odpadów do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4a, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu (raz na miesiąc) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności. Przekazanie odpadów komunalnych winno być potwierdzone dokumentami przekazania odpadów sporządzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zawrze stosowne umowy na zagospodarowanie odpadów oraz będzie ponosił koszty związane z zagospodarowaniem zebranych odpadów; - terminowego zbierania i wywożenia odpadów; - przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu; - niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi; - rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów; - utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy; - w sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; - Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 12.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 13.Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu raportów zawierających informację o: - ilość odebranych odpadów worków lub pojemników (w m3) z podziałem na poszczególne punkty, z których zostały odebrane – Wykonawca sporządza miesięczny raport w formie papierowej określonej przez Zamawiającego. 14.Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 3. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 1) Liczba punktów opróżniania pojemników (koszy na odpady komunalne) - szczegółowa lista wykaz załącznik nr 7 SIWZ. 2) Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenów użyteczności publicznych: Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w 2020 roku około 700 m3. 3)Dostarczenie min. 5 pojemników (kontenerów na odpady komunalne o minimalnej pojemności 7m3) we wskazane lokalizacje oraz opróżnianie ich na każde zgłoszenie Zamawiającego. 4)Opróżnianie pojemników IGLOO na zgłoszenie Zamawiającego. 5)W cenie oferty Wykonawca uwzględnia również odpowiednią ilość worków, które Wykonawca będzie zobowiązany wymieniać w koszach ulicznych podczas ich opróżniania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2)posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO  wraz z numerem rejestrowym wpisu  wydanym przez Urząd Marszałkowski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony minimum przez jednego z Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - załącznik nr do SIWZ, Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach