Przetargi.pl
„Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 36-220 Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 306 033 , fax. 134 306 033
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Jasienica Rosielna 240
  36-220 Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie
  tel. 134 306 033, fax. 134 306 033
  REGON: 68615763600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jasienicarosielna.pl/; https://jasienicarosielna.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: „Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna”. 3. 2 Zakres zadania obejmuje: 1) Odbieranie określonych poniżej odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna: a) pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gromadzonych w workach:  zmieszanych odpadów komunalnych,  zebranych w sposób selektywny odpadów zielonych. b) odpadów zielonych przyjętych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. 2) Odbieranie i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna, pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gromadzonych w workach i zebranych w sposób selektywny: papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych. 3) Odbieranie i zagospodarowanie określonych poniżej selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów: a) przeterminowane leki i chemikalia; b) zużyte baterie i akumulatory; c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; d) meble i inne odpady wielkogabarytowe; e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 4) Odbieranie i zagospodarowanie określonych poniżej selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a: a) przeterminowane leki i chemikalia; b) zużyte baterie i akumulatory; c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; d) meble i inne odpady wielkogabarytowe; e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; f) zużyte opony; g) popiół; h) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych; i) papier; j) metal; k) tworzywa sztuczne; l) szkło. 5) Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3.2. pkt 2-4 w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6) Osiąganie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ucpg. 7) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedkładanie Zamawiającemu sprawozdań półrocznych zgodnie z dyspozycją art. 9n ucpg. 8) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna. 9) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki foliowe przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz w pojemniki służące do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zgodne z wymaganiami § 7 i § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna. Zakres zamówienia jest zgodny z: 1) uchwałą Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3200), 2) uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 3208), zmienionej uchwałą Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 14 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 3705), zmienionej uchwałą Nr XXIII/214/2017 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 21 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3198), zmienionej uchwałą Nr V/20/2019 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 954) 3) uchwałą Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3199), – załączniki nr 8a, 8b i 8c do SIWZ. 3.3. Charakterystyka Gminy Jasienica Rosielna. 1) Gmina Jasienica Rosielna jest gminą wiejską o powierzchni 5755 ha. W skład Gminy wchodzą 4 sołectwa: Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka i Wola Jasienicka. Jest to gmina typowo rolnicza i ok. 90 % nieruchomości posiada własny kompostownik. Liczba budynków zamieszkałych w Gminie to 1895, w tym 5 budynków wielolokalowych (Dom Nauczyciela i Ośrodek Zdrowia w Bliznem oraz Ośrodek Zdrowia, Agronomówka i Przedszkole w Jasienicy Rosielnej, w których zamieszkuje łącznie 37 osób). W poszczególnych latach zameldowanych w Gminie na pobyt stały i czasowy było (stan na dzień 31 grudnia): w 2016 r. – 7912, w 2017 r. 7941 w 2018 r. 7929 (Jasienica Rosielna – 2269, Blizne – 3448, Orzechówka – 1512, Wola Jasienicka – 700 ). Według danych GUS ze spisu ludności w 2011 r. stan ludności w Gminie wynosił 7606. Liczba deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1954 , w tym: 1863 na odpady segregowane i 91 na odpady niesegregowane. Z danych wynikających ze złożonych deklaracji wynika, że Gminę zamieszkuje łącznie ok. 6589 osób w 1895 budynkach. 2) Ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna w latach 2015-2018, na podstawie sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. L.p. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)/okres I-XII 2015 I-XII 2016 I-XII 2017 I-XII 2018 1. Zmieszane odpady komunalne 233,73 258,45 293,12 291,580 2. Metal, papier i opakowania wielomateriałowe 23,51 26,16 22,24 ---------- 3. Tworzywa sztuczne 72,71 83,39 170,01 ---------- 4. Papier -------- --------- -------- 28,90 5. Metale i tworzywa sztuczne -------- --------- -------- 114,26 6. Szkło 86,61 85,52 96,85 93,36 7. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 6,32 13,51 15,20 -------- 8. Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych -------- --------- -------- 0,85 9. Odpady zielone 19,85 10. Przeterminowane leki i chemikalia 0,07 1,66 2,92 0,35 11. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5,58 7,27 8,54 2,04 12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 62,46 123,86 180,06 165,54 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 1,17 3,38 8,31 14,09 14. Zużyte opony 20,00 34,48 28,25 8,53 15. Tekstylia i odzież 0,11 30,24 ------------- ------------- 16. Popiół 3,20 6,86 16,46 14,47 3) Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ ilości wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie i nie należy ich traktować jako wartość stałą. Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego, uwzględniając rzeczywistą ilość wytworzonych odpadów. Zamawiający zastrzega także prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zamawiający zastrzega jednak, że w/w zmiany w zakresie ilości odebranych oraz odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz w zakresie liczby obsługiwanych nieruchomości nie wpływają na zmianę maksymalnej kwoty określonej w ofercie i zawartej umowie. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2019 r. wykonawca odbierze oraz odbierze i zagospodaruje ilość odpadów za kwotę mniejszą niż kwota maksymalna, która określona jest w ofercie i zawartej umowie, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość odebranych oraz odebranych i zagospodarowanych odpadów i z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 3.4. Szczegółowy zakres zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania całej masy wskazanych odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna i pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gromadzonych w workach: a) zmieszanych odpadów komunalnych – w workach koloru czarnego o pojemności 60 l. b) zebranych w sposób selektywny odpadów zielonych – w workach koloru brązowego o pojemności 60 l. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej masy wskazanych odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna i pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gromadzonych w workach, zebranych w sposób selektywny: a) papier – w workach koloru niebieskiego o pojemności 120 l, b) metale i tworzywa sztuczne – w workach koloru żółtego o pojemności 120 l, c) szkło – w workach koloru zielonego o pojemności 60 l, d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych – w workach koloru brązowego o pojemności 60 l. Odbiór odpadów, o których mowa w rozdziale 3.4. pkt 1 i pkt 2 będzie odbywał się z miejsc znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości należących do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z § 14 pkt 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna, który stanowi załącznik Nr 8a do SIWZ oraz w terminach określonych w rozdziale 3.5. pkt I SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania wskazanych odpadów komunalnych w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów: a) przeterminowane leki i chemikalia; b) zużyte baterie i akumulatory; c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; d) meble i inne odpady wielkogabarytowe; e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; w terminach określonych w rozdziale 3.5. pkt II SIWZ. 4) Wykonawca zobowiązany jest także do odbierania i zagospodarowania zużytych baterii, które będą zbierane w wyznaczonych przez Zamawiającego szkołach, przedszkolach, w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna oraz w sklepach. Odebranie odpadów będzie następowało w ramach tzw. mobilnej zbiórki, w terminach określonych w rozdziale 3.5. pkt II SIWZ. 5) Wykonawca zobowiązany jest także do odbierania i zagospodarowania przeterminowanych leków z wyznaczonych przez Zamawiającego aptek znajdujących się w miejscowościach na terenie Gminy Jasienica Rosielna, w których zostaną umieszczone pojemniki do gromadzenia tego rodzaju odpadów. Odebranie odpadów będzie następowało w ramach tzw. mobilnej zbiórki, w terminach określonych w rozdziale 3.5. pkt II SIWZ. 6) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania wskazanych odpadów komunalnych przyjętych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a takich jak: a) przeterminowane leki i chemikalia; b) zużyte baterie i akumulatory; c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; d) meble i inne odpady wielkogabarytowe; e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; f) zużyte opony; g) popiół; h) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych; i) papier; j) metal; k) tworzywa sztuczne; l) szkło w terminach określonych w rozdziale 3.5. pkt III SIWZ, 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania całej masy odpadów zielonych przyjętych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a. 3.5. Wymagana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: I. Odbiór z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej: 1) odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie. Harmonogram wraz z trasami przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne zmieszane, ustala wykonawca i dostarcza zamawiającemu w celu akceptacji, zgodnie z rozdziałem 3.7. SIWZ; 2) odpady komunalne zbierane selektywnie, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone – raz na dwa tygodnie. Harmonogram wraz z trasami przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne zbierane selektywnie, ustala wykonawca i dostarcza zamawiającemu w celu akceptacji, zgodnie z rozdziałem 3.7. SIWZ. II. Odbiór w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów: 1) przeterminowane chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – dwa razy w roku (wiosną i jesienią) – w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów. Zbiórka mobilna będzie w tym przypadku polegała na odbiorze odpadów z miejsca położonego w sąsiedztwie nieruchomości. Szczegółowy termin i sposób przeprowadzenia zbiórek zostanie uzgodniony z zamawiającym; 2) zużyte baterie i przeterminowane leki, o których mowa w rozdziale 3.4. pkt 4 i 5 SIWZ – dwa razy w roku (wiosną i jesienią) – w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów. Zbiórka mobilna będzie w tym przypadku polegała na odbiorze odpadów z miejsc, o których mowa w rozdziale 3.4. pkt 4 i 5 SIWZ. Szczegółowy termin i sposób przeprowadzenia zbiórek zostanie uzgodniony z zamawiającym. III. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bliznem: Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, popiół, odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło przyjęte przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bliznem – w terminie do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez zamawiającego. 3.6. Pojemniki na odpady. 1) Wykonawca w ramach oferowanej ceny wyposaży właścicieli nieruchomości w worki foliowe przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz w pojemniki służące do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, dostarczając je do punktów odbioru, to jest: Blizne – Zaplecze Turystyczne, Jasienica Rosielna – Urząd Gminy, Orzechówka – Sołtys wsi, Wola Jasienicka – Dom Ludowy. 2) Dostarczone przez wykonawcę worki foliowe powinny być o pojemności i oznakowaniu zgodnymi z § 7 i § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna, tj. w następujący sposób: a) NIEBIESKI – „Papier”, b) ŻÓŁTY – „Metale i tworzywa sztuczne”, c) ZIELONY – „Szkło”, d) BRĄZOWY – „Bio”, e) CZARNY – „Zmieszane”. Worki powinny być wykonane z materiału: folia polietylenowa LDPE o grubości: min. 60 mikronów. 3) Wykonawca dostarczy worki foliowe, o których mowa w pkt 1 i 2 w następujących ilościach: a) worki foliowe na odpady zbierane selektywnie: - niebieski, żółty, zielony, brązowy i czarny – po trzy z każdego koloru na nieruchomość, której właściciele zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych (wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego), następne po odebraniu jednego pełnego worka z każdego koloru, b) worki foliowe na odpady zbierane nieselektywnie: - cztery worki czarne – na nieruchomość, której właściciel zadeklarował zbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego), następne po odebraniu jednego pełnego worka. 4) Wykonawca dostarczy pojemniki służące do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne o których mowa w pkt 1 na podstawie informacji uzyskanej z punktów odbioru, o których mowa w rozdziale 3.6. pkt 1 SIWZ. Pojemniki powinny być przystosowanie do rodzaju odbieranych odpadów oraz o pojemności zgodnej z § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna. 5) Dostarczone przez Wykonawcę worki foliowe przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz pojemniki służące do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością względem przypisanej frakcji. 6) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kolejnych worków, o których mowa w pkt 3 na podstawie informacji uzyskanej z punktów odbioru, o których mowa w rozdziale 3.6. pkt 1 SIWZ. 7) Na dowód dostarczenia worków foliowych i pojemników służących do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, właścicielom nieruchomości, wykonawca dostarczy zamawiającemu potwierdzenie odbioru tych worków przez właścicieli nieruchomości. 3.7. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 1) Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz z trasami przejazdu samochodów odbierających odpady zmieszane i zbierane selektywnie z terenu Gminy i uzgodni go z zamawiającym, z tym że odbiór odpadów komunalnych, w ramach tzw. mobilnej zbiórki (wiosna, jesień) nie może odbywać się w poniedziałek. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji projektu harmonogramu przez zamawiającego, wykonawca dostarczy go Zamawiającemu w formie ulotki w ilości 2500 szt. najpóźniej do 7 czerwca 2019 r. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 2) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00 w ten sam dzień tygodnia (np. czwartek) dla danej nieruchomości, a w przypadku gdy w tym dniu przypada dzień wolny od pracy – wykonawca ustali inny dzień w tym tygodniu – zgodnie z harmonogramem. 3) Harmonogram odbioru odpadów i trasy przejazdów mogą być zmienione na pisemny wniosek każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Zmiana taka może nastąpić z miesięcznym wyprzedzeniem przed jej wejściem do stosowania z uwagi na konieczność poinformowania mieszkańców o planowanej zmianie. W przypadku dokonania zmian harmonogramu lub trasy przejazdu samochodu odbierającego odpady, wykonawca ma obowiązek poinformować o zmianach właścicieli nieruchomości zamieszkałych co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Harmonogram zostanie także umieszczony na stronie internetowej www.jasienicarosielna.pl. 4) Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odbywać się musi w tym samym dniu, ale innymi środkami transportu. 5) Wykonawca ustalając trasy przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne uwzględni to, że odbiór odpadów odbywał się będzie po sieci dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica Rosielna, w skład których wchodzą drogi publiczne: krajowa, wojewódzka, powiatowe i gminne oraz drogi wewnętrzne, z ograniczeniami tonażowymi na niektórych z nich do 3,5 t (poglądowa mapa z przebiegiem dróg na terenie Gminy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 3.8. Obowiązki Wykonawcy: 1) nie dopuszcza się zbierania (dopełniania pojazdów odpadami) z terenu innej gminy lub z terenu nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Jasienica Rosielna – pojazdy po zapełnieniu odpadami selektywnie zebranymi i odpadami niesegregowanymi bez dodatkowego postoju będą w tym samym dniu dostarczały odpady do miejsca przetwarzania (odbioru) odpadów; 2) załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy; 3) w dniu odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3.2 pkt 3 i pkt 4, Wykonawca będzie zobowiązany do ważenia pojazdów odbierających odpady przy każdorazowym wjeździe na teren Gminy Jasienica Rosielna i każdorazowym wyjeździe z terenu Gminy Jasienica Rosielna. Ważenie powinno zostać dokonane za pomocą wagi, w którą wyposażony jest pojazd, ewentualnie w przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje wagą – ważenie dokonywane będzie na wadze wskazanej przez zamawiającego. Ważenie odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3.2 pkt 1 i 2 będzie się odbywać każdorazowo na żądanie zamawiającego. 4) Wykonawca będzie zobowiązany podczas odbioru odpadów do rzetelnego ewidencjonowania ich ilości za pomocą czytników dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca odbierze czytniki od Zamawiającego w dniu odbioru odpadów i zwróci je tego samego dnia; 5) zakazuje się mieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą; 6) przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca wykonywania usługi oraz warunków związanych z wykonaniem usługi będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca. Nie przewiduje się udziału zamawiającego w wizji lokalnej. W ramach wizji lokalnej proponuje się sprawdzenie zgodności danych podanych w opisie przedmiotu zamówienia z rzeczywistością, w szczególności: - lokalizację nieruchomości zamieszkałych, - zwartość zabudowy; 7) w przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej bezpośredni dojazd do miejsca gromadzenia odpadów (np. remont drogi, roboty budowlane), Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustalenia innego miejsca, z którego Wykonawca będzie odbierał odpady objęte przedmiotem zamówienia i powiadomi o tym właściciela nieruchomości; brak ustaleń pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym nie zwalnia wykonawcy z obowiązku odbioru odpadów zgodnie z umową; 8) wykonawca, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, ma obowiązek spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 9) odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazaną w uchwale Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.), zapewnia sobie wykonawca; 10) wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, wynikającej z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, wskazanej w uchwale Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.) – Gmina Jasienica Rosielna należy do Regionu Południowego. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zamawiający informuje, iż ma zawarte Porozumienie międzygminne Nr GK.033.1.10.2017.L zawarte w dniu 27 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Krosno a Gminą Jasienica Rosielna, dotyczące zasad współpracy w zakresie dostarczania do Regionalnej Instalacji Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych wytworzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna – załącznik nr 9 do SIWZ; 11) wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych bezpośrednio do instalacji, o której mowa w pkt 10 w dniu ich odbioru; 12) wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, instalacje do których będzie przekazywał wszystkie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, z wyłączeniem odpadów zielonych, zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ucpg. 13) wykonawca jest zobowiązany odebrać od właścicieli nieruchomości każdą ilość zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i zbieranych w sposób selektywny; 14) wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w trakcie odbierania odpadów komunalnych, a w szczególności wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących obok pojemników, utrzymania ich w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, oraz utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczenia usług; 15) wykonawca najpóźniej na 7 dni przed datą świadczenia usługi odbierania odpadów przekaże Gminie hasła dostępowe do systemu GPS wykonawcy, pozwalającego na analizę przebiegu tras wykonywanych przez pojazdy w dniu odbioru odpadów z terenu Gminy oraz wykaz i numery rejestracyjne pojazdów świadczących usługi w poszczególnych dniach i poszczególnych miejscowościach. W przypadku awarii pojazdu i konieczności użytkowania pojazdu zastępczego, wykonawca w tym samym dniu przekaże informację o numerach rejestracyjnych pojazdów zastępczych; 16) wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru, transportu. Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów; 17) wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne; 18) wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, oraz zapisami SIWZ i postanowieniami umowy; 19) wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w majątku zamawiającego lub osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 20) wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg po których odbywał się będzie odbiór, tj. ich szerokości i rodzaju nawierzchni; 21) wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, o których mowa w rozdz. 3.2. pkt 2-4, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktu selektywnego zbierania odpadów oraz unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 22) wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ucpg, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), uchwałą Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.). W przypadku nieosiągnięcia poziomów o których mowa powyżej Wykonawca zwróci Zamawiającemu kary nałożone za nieosiągnięcie tych poziomów; 23) wykonawca ma obowiązek kontrolowania spełniania przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny i od których odbiera odpady, czy realizują obowiązek segregacji zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna. Jednocześnie wykonawca ma obowiązek informowania zamawiającego o każdym przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązku segregacji przez właściciela nieruchomości, wykonawca odbierający odpady ma obowiązek przyjąć je jako odpady zmieszane i natychmiast powiadomić Gminę. Do informacji wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia; 24) wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia systemem odbioru oraz odbioru i zagospodarowania wszystkich nowych nieruchomości, zgłaszanych przez zamawiającego. Wykonawca wyposaży tę nieruchomość w worki foliowe do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie odbierał odpady z tej nieruchomości. 25) wykonawca będzie sporządzał i przekazywał zamawiającemu sprawozdanie zgodnie z art. 9n ucpg, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków; 26) w odniesieniu do odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykonawca sporządzi i dostarczy zamawiającemu zestawienie: z dowodami ważenia poświadczonymi za zgodność z oryginałem, z podaniem ilości przekazanych odpadów (z podziałem na frakcje), miesięczną kartę przekazania odpadów poświadczoną za zgodność z oryginałem – oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów – w celu potwierdzenia wykonania usługi. Karty przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi wzorami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków; 27) w odniesieniu do odpadów odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240a, do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym wykonana była usługa, wykonawca sporządzi i dostarczy zamawiającemu zestawienie: z dowodami ważenia poświadczonymi za zgodność z oryginałem, z podaniem ilości przekazanych odpadów (z podziałem na frakcje), miesięczną kartę przekazania odpadów poświadczoną za zgodność z oryginałem– oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów – w celu potwierdzenia wykonania usługi. Karty przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi wzorami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków; 28) w celu umożliwienia sporządzenia przez zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ucpg, wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania zamawiającemu innych informacji dotyczących odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie wykonawca, a nie zamawiający; 29) zestawienie miesięczne jest podstawą do wystawienia faktury dla Zamawiającego; 30) zagospodarowanie zebranych odpadów określonych w rozdziale 3.2 pkt 2-4 odbywa się na koszt wykonawcy; 31) wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją umowy stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ, bez uzyskania pisemnej zgody zamawiającego. 32) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy , Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące samochody odbierające odpady komunalne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 33) wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa powyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 34) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych i nie dłuższym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 32 dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczania społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń. 35) zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w pkt 32 na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, poprzez kontrolę przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania świadczenia lub zwrócenie się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w razie powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 36) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 34 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie, stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ, oraz stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 36) Pozostałe obowiązki: - wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna do niezbędnego minimum, - zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym, - wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy, - dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, - okazanie na żądanie zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 3.9. Prawa i obowiązki Zamawiającego: 1) zagospodarowanie zebranych odpadów określonych w rozdziale 3.2 pkt 1 odbywa się na koszt zamawiającego; 2) przekazanie wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykazu nieruchomości i gospodarstw domowych znajdujących się na tych nieruchomościach, z których odbierane będą odpady komunalne, w tym odpady selektywnie zbierane. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez zamawiającego w miarę potrzeb wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji; 3) wskazanie najpóźniej w dniu zawarcia umowy miejsc z podaniem adresu, w których zlokalizowane będą pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki; 4) zamawiający ma prawo kontrolować sposób, częstotliwość i jakość wykonywanych usług – na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu zamówienia; 5) zamawiający ma prawo do dokonania zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. O terminie wprowadzenia przewidywanej zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zmiany; 6) zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. 3.10. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Jasienica Rosielna. III.2. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia. 1) Oferty częściowe Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 1) Oferty równoważne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 2) Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego. 3) Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. 4) Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5) Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg Rozdziału III załącznika nr 2a do SIWZ. 3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, pola nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację lub usług. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2 i nr 2a do SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada: 1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 701 z późn. zm. ) oraz 2) wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna prowadzonego przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna obejmującego wszystkie rodzaje odpadów objętych niniejszym zamówieniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Dodatkowe informacje o prawie żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. ). 8) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 i nr 2a do SIWZ. 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 i nr 2a do SIWZ. 11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiące załączniki nr 2 i nr 2a do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach