Przetargi.pl
"Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wisznice"

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, Rynek 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 378 21 02
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  Rynek 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 83 378 21 02
  REGON: 030237753
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wisznice"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:1.1 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice w roku 2023.1.2 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od granicy nieruchomości z drogą dojazdową będącą pod zarządem publicznym, powstałych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Wisznice z częstotliwością określoną Uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Wisznice. 1.3 Transport zebranych odpadów komunalnych – odpadów niesegregowanych (odpadów resztkowych), bioodpadów, bezpośrednio do Instalacji komunalnych.1.4 W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest przyjąć je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomić o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości. Powiadomienie powinno zawierać dokumentację fotograficzną na poziomie umożliwiającym zamawiającemu wydanie decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty oraz protokół podpisany przez pracownika odbierającego odpady. W/w dokumenty należy dostarczyć zamawiającemu niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Dostarczenie bez dodatkowej opłaty właścicielom nieruchomości worków do zbierania odpadów komunalnych: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, opakowań z metali, szkła, bioodpadów, odpadów niesegregowanych – odpadów resztkowych, popiołu. W trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uzupełniania worków przeznaczonych do zbierania w/w odpadów po 1 szt. za każdy zapełniony worek.1.5 Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych oraz dostarczanych do instalacji komunalnych. 1.6 Osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach