Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2020-2022

Gmina Siedliszcze ogłasza przetarg

 • Adres: 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 692 284 , fax. 825 692 202
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedliszcze
  ul. Szpitalna 15 A
  22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie
  tel. 825 692 284, fax. 825 692 202
  REGON: 55010800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Siedliszcze. 2.2. Realizacja zamówienia musi zapewniać osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zorganizowanie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliszczu oraz Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów. Nieodpłatne zaopatrywanie właścicieli nieruchomości w odpowiednie worki do odbioru odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Siedliszcza, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach