Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Gmina Drzycim ogłasza przetarg

 • Adres: 86-140 Drzycim, ul. Podgórna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3317079 , fax. 52 3317079
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drzycim
  ul. Podgórna 10
  86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3317079, fax. 52 3317079
  REGON: 92351009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także ich zagospodarowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w oddzielnym załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w oddzielnym załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. 2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z postanowieniami: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), - uchwały Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim” (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. poz. 3476), - uchwały Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim” (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. poz. 3476) , - uchwały nr VII/46/2019 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19) a także innych aktów prawnych regulujących sposób postępowania z odpadami, - uchwały Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2017 r. poz. 3513). Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia, w wypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa dostosować do nich sposób wykonywania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100/ . 2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2016 r. poz. 359 ze zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie O/Drzycim Nr 87 8169 1029 0000 0374 2000 0020 WADIUM WNIESIONE W PIENIĄDZU BĘDZIE SKUTECZNE, JEŻELI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE ZALICZONE NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 6. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 upzp. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy a oferta jego zostanie odrzucona. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada: - wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Drzycim w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnego z przedmiotem zamówienia; - aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach