Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych przez Zamawiającego obiektów i miejsc z terenu Gminy Pierzchnica

Gmina Pierzchnica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-015 Pierzchnica, Urzędnicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 35-38-046 , fax. 041 35-38-046
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pierzchnica
  Urzędnicza 6
  26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 35-38-046, fax. 041 35-38-046
  REGON: 29101060700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych przez Zamawiającego obiektów i miejsc z terenu Gminy Pierzchnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów, przekazania do utylizacji i opłaty za utylizację odpadów komunalnych z gospodarstw domowych gminy oraz obiektów i miejsc wskazanych przez Gminę. Wymagania dotyczące realizacji usługi opisane są w Rozdziale III SIWZ. 1.1.Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: -odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych pochodzących z gospodarstw domowych, - odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z gospodarstw domowych (worków), -transport odpadów, -opłata za przekazanie odpadów do utylizacji, - utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników, - opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Pierzchnica ustawionych przy placach zabaw, świetlicach wiejskich, remizach i przystankach autobusowych (zapewnienie worków i ich wymiana), -obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w tym odbiór popiołu z pieców węglowych z tego punktu– w miejscowości Pierzchnica, ul. Kielecka 20 (wywóz i przekazanie odpadów tam zgromadzonych wg potrzeb nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu). Częstotliwość odbioru i wywozu w/w odpadów: 1)niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach lub w czarnych workach z częstotliwością: - w okresie od listopada do grudnia- raz w miesiącu, - w okresie od lipca do października- nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie; 2)zbieranych w sposób selektywny, gromadzonych w kolorowych workach foliowych z frakcji: a)metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe- z częstotliwością 1 raz w miesiącu, b)szkło- z częstotliwością 1 raz w miesiącu, c)papier i tektura z częstotliwością 1 raz w miesiącu, d)odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów-z częstotliwością: - w okresie od listopada do grudnia- raz w miesiącu, - w okresie od lipca do października- nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie; Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016- 2022 oraz przepisami prawa polskiego. - odbiór przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon od samochodów osobowych- z terenu Gminy Pierzchnica– minimum jeden raz w roku, do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, - zapewnienie kontenerów na odpady komunalne w PSZOK oraz ich dezynfekcja zgodnie z obowiązującymi przepisami, - dostarczenie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów na papier i makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady oraz worków na odpady zmieszane. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dodatkowe worki mieszkańcom (według potrzeb), które będą dostępne w siedzibie Zamawiającego. Worki do pierwszego odbioru odpadów komunalnych powinny być dostarczone w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu- dla każdego gospodarstwa w gminie Pierzchnica do dnia 30 czerwca 2020 roku- po dwa worki każdego rodzaju, następnie na zasadzie wymiany podczas odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Zamawiający zapewnia obsługę i dozór PSZOK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica Bank Spółdzielczy w Chmielniku Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118 3. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium- oznaczenie sprawy: R.I.271.02-2.2020 4. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy PZP art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy PZP. 6.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia; - wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, o którym mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach