Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesław

Urząd Gminy Bolesław ogłasza przetarg

 • Adres: 33-220 Bolesław, Bolesław
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 415 018 , fax. 146 415 036
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bolesław
  Bolesław 68
  33-220 Bolesław, woj. małopolskie
  tel. 146 415 018, fax. 146 415 036
  REGON: 53220500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslaw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesław, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółową ilość odbieranych odpadów w 2018 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia wykaz poniżej. ODPADY Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH Ilość odpadów w 2018 roku [Mg] -Zmieszane odpady komunalne 306,88 -Papier 14,05 -Szkło 12,22 -Opakowania z tworzyw sztucznych 34,569 - Odpady wielkogabarytowe 45,60 W/w. dane oparte są o sprawozdania firm wywozowych z posesji zamieszkałych z terenu gminy Bolesław. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne. Orientacyjna liczba nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne: nieruchomości zamieszkałe: 604 gospodarstw domowych które zamieszkuje 1700 osób. Orientacyjna liczba pojemników odbieranych 1 raz w miesiącu 323 sztuk od gospodarstw 1 i 2 osobowych 2 razy w miesiącu 281 sztuk od gospodarstw 3 osobowych i więcej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zapotrzebowaniu co do ilości pojemników. Zmiany mogą być zgłaszane przez Zmawiającego w trakcie realizacji usługi. 2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Bolesław (teren całej gminy jest jednym sektorem). 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych (bezpośrednio z posesji) przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, b) papieru i tektury, c) tworzyw sztucznych, d) opakowań wielomateriałowych, e) szkła, f) metalu, g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, i) zużyte opony, Zamawiający posiada imienne ankiety pochodzące od większości mieszkańców gminy z których wynika, że ok. 90% gospodarstw posiada własne kompostowniki na odpady biodegradowalne. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w pojemniki 0,12m3 na zmieszane odpady komunalne oznakowane które odbierane są 1 raz w miesiącu, a które 2 razy w miesiącu. 4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: Zabudowa jednorodzinna. Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych pojemnikowy dla odpadów zmieszanych oraz system workowy dla odpadów segregowanych. Każde gospodarstwo domowe ma być wyposażone w pojemnik 0,12m3 na odpady komunalne przez Wykonawcę. a. zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 0,12m3. Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – 1-2 razy w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem) w czasie do 24 godzin w dni robocze od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie, faksem lub na adres e-mail Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. b. odpady komunalne odbierane selektywnie (kod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system trzech kolorowych worków. Worki służące do zbierania odpadów powinny być w następującej kolorystyce oraz powinny posiadać napis określający rodzaj zbieranych odpadów: 1) szkło – worki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” 2) odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz odpady wielomateriałowe - worki w kolorze żółtym z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, 3) papier – worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”, Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych – jeden raz w miesiącu według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do: - na własny koszt zapewnienia i wyposażania nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. od 40 do 60 mikronów). Na workach do segregacji muszą być nadrukowane napisy o przeznaczeniu worka. - uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - prowadzenia ewidencji nieruchomości, których właściciele nie realizują obowiązku w zakresie zbierania odpadów komunalnych segregowanych. W przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca, - zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, - rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę) w czasie do 24 godzin w dni robocze od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie, faksem lub na adres e-mail Zamawiającego. c. odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), zużyte opony (kod 16 01 03). Odbieranie i wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, będą odbierane – 1 raz w ciągu trwania umowy w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym. Zbiórka będzie miała formę tzw. „wystawki” przed posesje mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. e. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się na terenie Gminy Bolesław 1 raz na kwartał oraz sporządzania sprawozdania z tych odpadów. 5. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/509/17 z dnia 27 marca 2017 r. oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław (Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 10 grudnia 2012 r.) oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. Nr 21 ze zm.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122), Wykonawca zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m. in.: 1) zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Bolesław, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa musi spełniać następujące warunki: a) teren bazy magazynowo – transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, b) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, c) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, d) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm), e) baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo – transportowej powinny znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej, 2). Zobowiązany jest posiadać wyposażenie o odpowiadającym stanie technicznym umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.: a) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) posiadać na terenie bazy magazynowo – transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania – urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, c) zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, d) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, e) poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, f) na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, g) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, h) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą znajdować się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 7. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław. 8. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412). 1.10. Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Bolesław w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów. 9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazów, które nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów wraz z dokumentacją potwierdzającą ten fakt. 10. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 1) W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów. 2) W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca opracowuje harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Bolesław. 3) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym wykazem) worki niezbędne do segregacji odpadów oraz pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 0,12m3 oraz harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jest spełniony jeżeli Wykonawca posiada : 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ, 2) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bolesław, 3) zezwolenie na transport odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. Nr 21 ze zm.). W przypadku gdy Wykonawca jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na transport, przedkłada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 1 podpisane przez każdego z nich, a pozostałe dokumenty składają tak aby wspólnie spełnić warunek.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach