Przetargi.pl
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068)3413012 , fax. (068)3413181
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Wojska Polskiego 32
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. (068)3413012, fax. (068)3413181
  REGON: 54688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torzym.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działki rekreacyjne, budynki i tereny użyteczności publicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że: a)jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Torzymia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b)jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, c)posiada aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach