Przetargi.pl
„Oczyszczenie i udrożnienie rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno – Młogoszyn – Ktery o długości 2,512 km na odcinku od granicy gminy Bedlno do km 2+512,00 (wjazdu na wiadukt autostrady – granicy pasa autostrady) w gminie Krzyżanów”

Gmina Krzyżanów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 243 562 200 , fax. 243 562 900
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzyżanów
  Krzyżanów 10
  99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie
  tel. 243 562 200, fax. 243 562 900
  REGON: 61101569000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzyzanow.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Oczyszczenie i udrożnienie rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno – Młogoszyn – Ktery o długości 2,512 km na odcinku od granicy gminy Bedlno do km 2+512,00 (wjazdu na wiadukt autostrady – granicy pasa autostrady) w gminie Krzyżanów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na: oczyszczeniu i udrożnieniu rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno – Młogoszyn – Ktery o długości 2,512 km na odcinku od granicy gminy Bedlno do km 2+512,00 (wjazdu na wiadukt autostrady – granicy pasa autostrady) w gminie Krzyżanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuję od określenia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach