Przetargi.pl
Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Reszel wraz z wywozem nieczystości stałych

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 897 550 031
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 897 550 031
  REGON: 51074361100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Reszel wraz z wywozem nieczystości stałych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne oraz ręczne obustronne oczyszczanie jezdni dróg gminnych , parkingów , placów wraz z oczyszczaniem chodników gminnych na terenie miasta i gminy Reszel. Wykonawca świadcząc usługi będącej przedmiotem zamówienia jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992), wytwórcą odpadów. Przez wytwórcę odpadów rozumie się każdy podmiot, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Wykonawca jest zobowiązany wywozić śmieci do instalacji, posiadającej odpowiednie zezwolenia i atesty wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce, wystawiającej dowody przyjęcia odpadu stałego. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) mechaniczne obustronne oczyszczanie jezdni wzdłuż krawężników na szerokości 2,0 m( z jednoczesnym oczyszczeniem miejsc postojowych w ulicy) łącznie z wywozem zmiotek i usunięciem darni wokół krawężników drogowych , b) ręczne lub mechaniczne oczyszczanie chodnika na całej jego szerokości i długości (łącznie z wywozem zmiotek i usunięciem darni wokół obrzeży chodnikowych). c) odśnieżanie chodników ,placu na ulicy Rynek oraz placu targowego, bieżące usuwanie, odgarnianie i odkuwanie śniegu i lodu, posypywanie materiałami uszorstniającymi śliską nawierzchnię. d) odkuwanie lodu przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w okresach odwilży e) oczyszczanie studzienek burzowych , f) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na wysypisko wraz z opłatą za ich zagospodarowanie, g) obsługa „psich toalet” polegająca na opróżnianiu pojemników na odchody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest okazać aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) i art. 65 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach