Przetargi.pl
Oczyszczanie nawierzchni jezdni na drogach powiatowych na terenie miasta Reszel samojezdną zamiatarką mechaniczną

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 897 550 031
 • Data zamieszczenia: 2019-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 897 550 031
  REGON: 51074361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugreszel.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie nawierzchni jezdni na drogach powiatowych na terenie miasta Reszel samojezdną zamiatarką mechaniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na oczyszczaniu nawierzchni jezdni na drogach powiatowych na terenie miasta Reszel samojezdną zamiatarką mechaniczną. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie sprzątania i zamiatania ulic. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) pracę samojezdnej zamiatarki mechanicznej wyposażonej w szczotki walcowe , zbiornik na zmiotki i wodę, wraz z obsługą operatorską – szacunkowy czas pracy – 110 godz., 2) wywiezienie lub zutylizowanie zebranego podczas zamiatania piasku oraz innych nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,(regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie), 3) skrapianie wodą nawierzchni ulic w przypadku powstania pylenia w trakcie zamiatania, 4) podstawianie sprzętu określonego w ust.. 1 w miejscu i w terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach