Przetargi.pl
Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt przed antropopresją w rejonie Pilska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4206801, 32 4206810 , fax. 32 42 06 884
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  ul. Dąbrowskiego 22 22
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 4206801, 32 4206810, fax. 32 42 06 884
  REGON: 24105194700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.rdos.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt przed antropopresją w rejonie Pilska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt przed antropopresją w rejonie Pilska poprzez opracowanie koncepcji turystycznego udostępnienia rejonu Pilska wraz z dokumentacją projektową i kosztorysem jej realizacji, a w tym z założeniem projektowym i kosztorysem zabezpieczenia antyerozyjnego szlaków i ich odbudową oraz rozpoznania roślinności wraz z opracowaniem mapy roślinności rzeczywistej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium społeczne: procent osób zatrudnionych osób na umowę o pracę uczestniczące w realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://katowice.rdos.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach