Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Żyrardowie Al.Partyzantów 3 oraz konwojowanie wartości pieniężnych

Sąd Rejonowy w Żyrardowie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, al. Partyzantów 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 854 31 76 , fax. 46 854 31 12
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Żyrardowie
  al. Partyzantów 3 3
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 854 31 76, fax. 46 854 31 12
  REGON: 00064185100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Żyrardowie Al.Partyzantów 3 oraz konwojowanie wartości pieniężnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna pełniona przez pracowników ochrony przebywających na obszarze chronionym, w celu zabezpieczenia osób i mienia przed działaniem osób trzecich w Sądzie Rejonowym, konwojowanie wartości pieniężnych samochodem zapewnionym przez Wykonawcę oraz obsługa szatni w okresie zdejmowania ubrań wierzchnich Ochrona osób i mienia wykonywana jest przez umundurowanych pracowników ochrony, posiadających stosowną licencję, wyposażonych przez Wykonawcę w ręczny detektor do wykrywania metalu, łączność między sobą oraz środki przymusu bezpośredniego tj. paralizatory, kajdanki oraz telefon komórkowy, którego numer będzie udostępniony Zamawiającemu. Wymagana obsada: a) w dniach pracy Sądu tj. w poniedziałki w godz. 8.00 do 18.00 w pozostałe dni od wtorku do piątku w godz. 8.00 do16.00 ochrona sprawowana jest przez trzech umundurowanych pracowników ochrony. b) w poniedziałki w godzinach od 18.00 do 8.00, w pozostałych dniach tj. od wtorku do piątku w godz. 16.00 do 8.00 oraz dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo ochrona mienia przez jednego umundurowanego pracownika ochrony c) dodatkowo na 15 minut przed godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy Sądu na służbie pozostaje drugi pracownik ochrony celem zabezpieczenia obiektu w godzinach przychodzenia/opuszczania budynku przez pracowników d) umundurowanie pracowników powinno być estetyczne i jednolite w odpowiednim rozmiarze wraz z identyfikatorem pracownika.Zadania określone w SIWZ i projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: świadczenie usług w budynkach użyteczności publicznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zyrardow.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach