Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta. Dworce 1) Świadczenie usługi na terenie dworca autobusowego Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni zabudowy 623,3 m2. Budynek obejmuje poczekalnię dla podróżnych wraz z toaletami, Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenie dyżurnych ruchu, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty na I piętrze, a także zadaszony teren przechowalni na rowery. 2) Świadczenie usługi na terenie dworca autobusowego Rataje, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 61-144 Poznań, z działką o powierzchni 10696 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 407,82 m2. Budynek obejmuje hol dworcowy wraz z toaletami na parterze, Punkt Obsługi Klienta, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. 3) Świadczenie usługi na terenie dworca tramwajowo-autobusowego Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań, z działką o powierzchni 9597 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 150,4 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenie użytkowe oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. 4) Świadczenie usługi na terenie dworca autobusowego Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań, z działką o powierzchni 10523 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 238 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. Punty Obsługi Klienta 1) POK Sobieskiego, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, 2) POK Rataje, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Rataje, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 61-144 Poznań, 3) POK Junikowo, zlokalizowany w Dworcu autobusowo-tramwajowym Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań, 4) POK Śródka, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań, 5) POK Ogrody, zlokalizowany w budynku mieszkalno-usługowym, pl. Waryńskiego 8, 60-101 Poznań, 6) POK Dębiec, zlokalizowany przy Pętli tramwajowej ul. Opolska 1, 61-469 Poznań, 7) POK Kaponiera, zlokalizowany w obiekcie Rondo Kaponiera, poziom -1, ul. Franklina Roosevelta, 60-829 Poznań, 2. Szczegółowy zakres realizacji Usługi określony został w Opisie przedmiotu Umowy i zasad jego wykonania, zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załącznik nr 2 do IPU oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie: 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji, wydanej przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.9 dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 12.7 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 11 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.7, 12.9. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał dowodu wniesienia wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach