Przetargi.pl
Ochrona fizyczna wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2018-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części: Część I - świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, Część II - świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu, Część III - świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, Część IV - świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu, Część V - świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu, Część VI - świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie: a) dla części 1 ul. Kórnicka 24 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100), b) dla części 2 ul. Kasprzaka 16 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), c) dla części 3 ul. Ratajczaka 44 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100), d) dla części 4 ul. Grunwaldzka 22 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100), e) dla części 5 ul. Robocza 4 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100), f) dla części 6 ul. Mickiewicza 31 – 800,00 zł (słownie osiemset złotych 00/100). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji, wydanej przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 12.2, 12.3, 12.7, 12.9 SIWZ oraz dokumenty dot. przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (załącznik nr 2 do SIWZ) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 11 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.7, 12.9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach