Przetargi.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, Sienkiewicza 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
  Sienkiewicza 3
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092386150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: vistulapark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:"Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej :O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują:• co najmniej jedną usługę polegającą na fizycznej ochronie osób i mienia w obiektach podobnego rodzaju ja obiekt Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 100 000.00 zł brutto i udokumentują należyte jej wykonanie;3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach