Przetargi.pl
Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z Muzyką" - sezon 2022/2023

FILHARMONIA NARODOWA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: FILHARMONIA NARODOWA
  ul. Jasna 5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000278534
 • Adres strony internetowej zamawiającego: filharmonia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z Muzyką" - sezon 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozu osób i mienia (tj. bagażu i sprzętu) na następujących trasach koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” – sezon 2022/2023:1. Trasa Koncertowa „Mazowiecka”2. Trasa Koncertowa „Spała”3. Trasa Koncertowa „Mława”4. Trasa koncertowa „Otwock”5. Trasa koncertowa „Warszawa”6. Trasa koncertowa „Kętrzyn”7. Trasa koncertowa „Mińsk”8. Trasa koncertowa „Ełk”9. Trasa koncertowa „Białystok” 10. Trasa koncertowa „Siedlce”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z przepisów odrębnych, tj. posiadają aktualną licencję na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie art. 5b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.);2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedno zamówienie (umowę), którego przedmiotem była usługa przewozu osób o wartości większej niż 150 000 złotych brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach