Przetargi.pl
Obsługa serwisową aparatury okulistycznej (II)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa serwisową aparatury okulistycznej (II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (II). Przedmiotem zamówienia jest Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (II) – dotyczy lokalizacji Katowice, ul. Ceglana 35. Przedmiot zamówienia obejmuje 9 pakietów: Pakiet 1 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (2) Pakiet 2 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (3) Pakiet 3- Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (4) Pakiet 4 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (6) Pakiet 5 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (7) Pakiet 6 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (11) Pakiet 7 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (12) Pakiet 8 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (13) Pakiet 9 - Usługi w zakresie napraw i przeglądów technicznych (14) kat. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymogu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Zamawiający wymaga załączenia w ofercie następujących dokumentów: 1) czytelnie wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) czytelnie wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz asortymentowo-cenowy według druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik 3 do SIWZ 4) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy, 5) Informacji Wykonawcy wskazującej, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazującej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazującej ich wartość bez kwoty podatku – wg zał.nr 6 do SIWZ. W przypadku nie dołączenia załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje, że nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy. 6) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI SIWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”. 7) Do oferty wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich załącza oświadczenie podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie o przekazaniu zasobu – dołączyć do oferty w formie pisemnej. 8) pełnomocnictwo B. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią punktu VI.6.11 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach