Przetargi.pl
Obsługa ratownicza kąpielisk sezonowych Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie w roku 2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10558 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 335 132 , fax. 895 335 132
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  ul. Żołnierska
  10558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 335 132, fax. 895 335 132
  REGON: 28056355900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa ratownicza kąpielisk sezonowych Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie w roku 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa obsługi ratowniczej kąpielisk sezonowych Centrum Rekreacyjno Sportowego UKIEL w Olsztynie w roku 2017. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: - ustawą z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.), - ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.), - aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. nr 108), - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne ( Dz.U. Z 2012 r., poz.261), - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286) - Audytem Bezpieczeństwa opracowanych dla CRS Ukiel w Olsztynie. - zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp i art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75 25 20 00-7 służby ratownicze; 71 31 72 00-5 usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 92 62 00 00-3 usługi w zakresie sportu. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Podział usługi niecelowy, stwarzający utrudnioną koordynację działań różnych wykonawców w celu właściwego wykonania zamówienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wymienionymi w Rozdziale 3 ust. 2 niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę świadczącego usługi osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia ,wymienionych w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pózn. zm.) oraz w ustawie z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75250000-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku City Bank nr rachunku 60 1030 1218 0000 0000 9050 5068, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu A.171.1.2017 na usługę obsługi ratowniczej kąpielisk sezonowych CRS Ukiel w 2017” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach