Przetargi.pl
Obsługa prawna Zarządu Zlewni w Pile w 2023 roku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna 59a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Żelazna 59a
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa prawna Zarządu Zlewni w Pile w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest Obsługa prawna Zarządu Zlewni w Pile w 2023 roku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:7.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.7.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli to wynika z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował w ramach realizacji zamówienia, osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1986 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.) lub ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturę (dz. U. z 2020 r., poz. 1651 ze zm.) lub też prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez pracowników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 823-j.t.)7.2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowejZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.7.2.4 zdolności technicznej i zawodowejWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże ,iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie bieżącą obsługę prawną co najmniej 1 podmiot sektora finansów publicznych przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, z zastrzeżeniem, że w ramach tej obsługi zajmował się zagadnieniami z zakresu prawa wodnego.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże ,iż wskazana osoba/osoby posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone w pełnych latach po uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego) w obsłudze prawnej podmiotów publicznych w ramach której zajmowała się zagadnieniami z zakresu prawa wodnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach