Przetargi.pl
Obsługa kotłowni w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5.

ZUS I Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-431 Łódź, Zamenhofa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZUS I Oddział w Łodzi
  Zamenhofa 2
  90-431 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
  REGON: 00001775600403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa kotłowni w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5. 2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe oraz zapewnienie opału, gwarantującego nieprzerwaną pracę kotłów w okresie grzewczym. Szczegółowy zakres usługi opisany jest w projekcie Wzoru umowy (III części SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50721000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku nie korzystania z ww. druku, oferta musi zawierać zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z treści Załącznika Nr 4 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy podpisanej przez strony i załączonej do oferty. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 uPzp - dokument potwierdzający, że będą dysponować niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w zakresie koniecznym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wymaganej zdolności technicznej) na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów winni w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamieścić informację w tym zakresie. 5. Wykonawca składa również oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z innym Wykonawcą (-ami), który (-rzy) złożył (-li) ofertę w niniejszym postępowaniu, w celu zapobieżenia wykluczenia z postępowania wraz z ww. oświadczeniem winien złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp; oświadczenie nie jest konieczne, gdy w postępowaniu (w danej części) zostanie złożona tylko jedna oferta. 6. Dokumenty określone w pkt 1-4 składane są wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach