Przetargi.pl
Obsługa konserwatorska Inspektoratów ZUS w Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Choszcznie, Świnoujściu oraz Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22, w częściach: cz. 1 obiekty w Szczecinie i Gryfinie, cz. 2 obiekty w Gryficach i Świnoujściu, cz. 3 obiekty w Choszcznie i Pyrzycach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2018-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 1775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa konserwatorska Inspektoratów ZUS w Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Choszcznie, Świnoujściu oraz Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22, w częściach: cz. 1 obiekty w Szczecinie i Gryfinie, cz. 2 obiekty w Gryficach i Świnoujściu, cz. 3 obiekty w Choszcznie i Pyrzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu usług konserwatorskich w poniżej wymienionych obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału ZUS w Szczecinie, w podziale na trzy części: Część 1 1) Oddział ZUS w Szczecinie przy u. J. Matejki 22, 2) Inspektorat ZUS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3, Część 2 1) Inspektorat ZUS w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5, 2) Inspektorat ZUS w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 63, Część 3 1) Inspektorat ZUS w Choszcznie przy ul. Jagiełły 28, 2) Inspektorat ZUS w Pyrzycach przy ul. Sportowej 1, obejmujących: a) stałą obsługę konserwatorską (w dni i godziny ich urzędowania), w wymiarze: • średnio dwie godziny dziennie (10 godzin tygodniowo) dla obiektów w: Choszcznie, Pyrzycach i Szczecinie; • średnio cztery godziny dziennie (20 godzin tygodniowo) dla obiektów w: Gryficach, Gryfinie i Świnoujściu; b) obsługę konserwatorską, wykonywaną w ramach dodatkowych godzin awaryjnych, w sytuacjach wystąpienia usterki lub awarii, wymagających natychmiastowego usunięcia (całodobowo we wszystkie dni tygodnia). Szczegółowy zakres usług konserwatorskich, termin i warunki realizacji zawiera wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach