Przetargi.pl
Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologii basenowej oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części: Część I: a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 – Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II: baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349,307,356 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1262198 , fax. 26 1262314
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 26 1262198, fax. 26 1262314
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologii basenowej oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części: Część I: a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 – Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II: baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349,307,356 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologii basenowej oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części: Część I: a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 – Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II: baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349,307,356 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ („a-b” odpowiednim dla danej części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach