Przetargi.pl
Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 57 sztuk na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 265 623, , fax. 614 265 894
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Gniezno
  Al. Reymonta 32
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 265 623, , fax. 614 265 894
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 57 sztuk na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 57 sztuk na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, w 2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Formularz 4.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( Formularz 4.4.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach