Przetargi.pl
Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS 2000 i bram przeciwpowodziowych w roku 2020

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ogłasza przetarg

 • Adres: 31-828 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6167588, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
  os. Złotej Jesieni 14
  31-828 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6167588, , fax. -
  REGON: 384368691
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kegw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS 2000 i bram przeciwpowodziowych w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w należytym stanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie (a po przeniesieniu przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie) wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych oraz dokonywanie przeglądów i utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tego magazynu. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie bazy technicznej, zlokalizowanej w odległości do 40 km od terenu Gminy Miejskiej Kraków, z chwilą wybrania jego oferty (przed podpisaniem umowy), wyposażonej w telefon stacjonarny, komórkowy, fax oraz zapewnienie możliwości odbierania poczty e-mail. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: - zakresu i warunków wykonywania prac (załącznik nr 6 do SIWZ), - wykazu sprzętu i elektronarzędzi podlegających corocznym przeglądom i konserwacjom w magazynie przeciwpowodziowym (załącznik nr 7 do SIWZ). c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. d) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego, b. pracowników fizycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. e) Zamawiający w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 1.d) SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. f) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji co najmniej na 12 miesięcy. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50610000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 42 1020 2892 0000 5402 0726 3348. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Klimat Energia Gospodarka Wodna, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, (II piętro pokój 38), przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach