Przetargi.pl
Obsługa geodezyjna Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o.

"Spółka Komunalna Żukowo" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, Pod Otomino
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (58) 586 75 86
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Spółka Komunalna Żukowo" Spółka z o.o.
  Pod Otomino 44
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 (58) 586 75 86
  REGON: 22079302000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skzukowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa geodezyjna Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część I. Usługi geodezyjne dotyczące przyłączy wod – kan. Część II. Usługi geodezyjne dotyczące sieci i urządzeń wod-kan, układu drogowego, wykonania i aktualizacji map.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: Część I: 2500,00 PLN Część II: 2000,00 PLN Składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wymaganych kwot w poszczególnych częściach. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach