Przetargi.pl
Obsługa geodezyjna

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 775 501 , fax. 862 752 047
 • Data zamieszczenia: 2021-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 864 775 501, fax. 862 752 047
  REGON: 45066623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalwysmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa geodezyjna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa geodezyjna budowy fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na dz. nr 1995/1 w Wysokiem Mazowieckiem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71353200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną