Przetargi.pl
Obsługa cateringowa dla dzieci Przedszkola w Zaleszanach i Obojnej roku szkolnym 2020/2021

Gmina Zaleszany ogłasza przetarg

 • Adres: 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 845-94-19 , fax. 015 845-94-24
 • Data zamieszczenia: 2020-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaleszany
  ul. Tadeusza Kościuszki 16
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  tel. 015 845-94-19, fax. 015 845-94-24
  REGON: 54945300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaleszany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa cateringowa dla dzieci Przedszkola w Zaleszanach i Obojnej roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Przedszkola w Zaleszanach i dzieci Przedszkola w Obojnej. Posiłek, na który składa się: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek dla dzieci w wieku 3-5 lat, przygotowany i dostarczony będzie w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2021r. z przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu, gdzie szacowana ilość posiłków wynosi: Przedszkole w Zaleszanach Śniadania – 37 sztuk dziennie II śniadania – 37 sztuk dziennie. Dwudaniowy obiad – 37 sztuk dziennie Podwieczorek – 37 sztuk dziennie Przedszkole w Obojnej Śniadania – 33 sztuk dziennie II śniadania – 33 sztuk dziennie Dwudaniowy obiad – 33 sztuk dziennie Podwieczorek – 33 sztuk dziennie 3.1.2 Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki – 242 dni. Łączna szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy: Śniadania – 16.940 szt., II śniadania – 16.940 szt., Dwudaniowy obiad – 16.940 szt., Podwieczorki – 16.940 szt. 3.1.3 Posiłki będą dostarczane do Przedszkola w Zaleszanach i do Przedszkola w Obojnej. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do drzwi Sali, a bezpośrednim wydaniem posiłku będzie zajmował się personel przedszkola. 3.1.4 Liczba dzieci i ilość posiłków są liczbami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3.1.5 Dzienna ilość posiłków może się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 3.1.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie leżało to w interesie Zamawiającego. 3.1.7 W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 3.1.8 Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków danego dnia według potrzeb Zamawiającego, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu. O liczbie danego rodzaju posiłku w danym dniu Wykonawca będzie informowany na bieżąco telefonicznie: w przypadku śniadania do godz. 16:00 dnia poprzedzającego dostawę, a w przypadku obiadu i podwieczorku do godz. 09:15 danego dnia dostawy. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. 3.1.9 Zaoferowana przez Wykonawcę cena całodziennego wyżywienia na jedno dziecko pomimo zwiększenia lub zmniejszenia ilości dzieci nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 3.1.10 Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia rzeczywiście wydanych posiłków w oparciu o cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy. 3.1.11 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Ewidencję dostarczanych posiłków (załącznik nr 1 do umowy) i przekładać ją do podpisu dyrektorowi placówki oświatowej lub osoby upoważnionej w każdym dniu dostawy. Ewidencja stanowi potwierdzenie daty, godziny oraz ilości posiłków. 3.1.12 W zakresie realizacji dostawy posiłków współpracą z Wykonawcą będzie się zajmował dyrektor placówki oświatowej lub osoba upoważniona. 3.1.13 Posiłki dostarczane będą codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni wolnych od zajęć edukacyjnych, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego: Śniadanie – od 8:00-08:30 i drugie śniadanie Obiad – 12:00-12:30 i podwieczorek podzielone na Przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci podanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedziałów czasowych dostawy posiłków w trakcie trwania umowy. 3.1.14 Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu dekadowy jadłospis w formie pisemnej do zatwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed okresem jego obowiązywania. Jadłospis wraz podaniem gramatury i kaloryczności składników wchodzących w skład posiłku winien być sporządzany przez dietetyka i poświadczony jego imienną pieczątką. Dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra. Na każde żądanie Dyrektora placówki, Wykonawca winien przedstawić stosowne dokumenty, poświadczające, iż osoba wskazana pod jadłospisem jako dietetyk posiada ww. uprawnienia. Wszelkie zmiany sugerowane przez Zamawiającego w jadłospisie będą wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmieniać zatwierdzonego jadłospisu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3.1.15 Jadłospis powinien uwzględniać produkty z każdej grupy, być urozmaicony, zbilansowany, różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku i świąt. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 3.1.16 Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników, b) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, przy czym nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia szkolnego od poniedziałku do piątku, c) do przygotowania posiłku należy zastosować: - produkty zbożowe lub ziemniaki, - warzywa i owoce, surowe lub przetworzone, bez dodatków cukrów i substancji słodzących, a w przypadku przetworzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, - mięso, ryby, jaja i nasiona roślin – jedną lub więcej porcji żywności z tej kategorii środków spożywczych każdego dnia, a porcję ryby co najmniej raz w tygodniu, - tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich mieszanki, a do smażenia olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, - sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), przy założeniu, że dzienne spożycie soli powinno wynosić nie więcej niż 5g, - zioła lub przyprawy świeże i suszone bez dodatku soli, d) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym (mięso wołowe), e) ważna jest estetyka potraw i posiłków. 3.1.17 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych, z wykluczeniem półproduktów i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, norm systemu HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 3.1.18 Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: - konserw, - przypraw typu Vegeta, - kostek rosołowych, - tłuszczów utwardzonych tj. margaryn, masło – umiarkowanie, - produkty z glutaminianem sodu i innych chemicznych środków smakowych, - produkty z syropem glukozowo-fruktozowym, - parówki, - produktów masłopodobnych i seropodobnych, - mięso odkostnione mechanicznie (MMO), - wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobii modyfikowanej, - posiłki sporządzane na bazie półproduktów, - posiłki na bazie Fast Food, - mrożonych potraw, - produktów spożywczych przetworzonych technologicznie z dużą ilością środków chemicznych. 3.1.19 Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 3.1.20 Zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie cateringu musi zostać wydany w czasie 4 godzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukowania). Temperatura posiłków GHP/GMP powinna wynosić odpowiednio: - gorące zupy: +75°C, - gorące drugie dania: +63°C, - potrawy serwowane na zimno: +4°C. 3.1.21 Posiłki powinny być podawane w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do kontak-tu z żywnością. 3.1.22 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia: koszty osprzętu (termosy, pojemniki itd.), koszty jednorazowych opakowań, koszty transportu i wniesienia, koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone w przyrządzaniu posiłków jakościowych, koszty odbioru resztek i opakowań po spożytych posiłkach. 3.1.23 Posiłki powinny być dostarczane do placówki oświatowej środkiem transportu Wykonawcy dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw na jego koszt. 3.1.24 Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca posiada pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci. 3.1.25 Posiłki powinny dostarczyć ok. 75% energii całodziennej racji pokarmowej: - śniadanie powinno dostarczyć ok. 25% energii całodziennej, - drugie śniadanie powinno dostarczyć ok. 10% energii całodziennej - obiad powinien dostarczyć ok. 30% energii całodziennej, - podwieczorek powinien dostarczyć ok. 10% energii całodziennej. 3.1.26 Posiłki muszą spełniać następujące warunki ilościowe oraz jadłospis powinien zawierać: a) śniadanie pojemność zupy – 200 ml gramatura kanapki lub bułki z dodatkami – 150g kaloryczność 300-350kcal - różne zupy mleczne – 200ml (płatki kukurydziane, ryżowe, suchary, biszkopty, kasza manna) lub kanapki – 150g w zależności od rodzaju obiadu z jajkiem, serem białym, żółtym, wędliną (wysokiej jakości), szynką, kiełbasą, kiełbaski na gorąco, zielenina (pomidor, papryka, ogórek kiszony, świeży, sałata, szczypior, rzodkiewka), kanapki – zgodnie z zaleceniami dekadowymi – pieczywo razowe, wieloziarniste i pszenne., W przypadku podawania dzieciom kanapek należy za każdym razem dołączyć do nich warzywa pokrojone – umieszczone osobno, aby każde dziecko miało możliwość skorzystania z takiej opcji. b) drugie śniadanie gramatura 100g kaloryczność150kcal - biszkopty, herbatniki, jogurt z owocami, owoc, wafelki, babeczka c) obiad Zupa – pojemność 200ml i kaloryczność 100-150kcal - zupa: pomidorowa, jarzynowa, ogórkowa, żurek, krupnik należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach. Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem albo masłem, bez zaprawiania mąką lub zasmażką, Drugie danie – gramatura 200g i kaloryczność 350 kcal - posiłki mięsne – 70g: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, filet z kurczaka, indyka, szynka b/k), kotlety schabowe (schab, filet z indyka), bitki wołowe, gulasz (szynka b/k, karczek b/k, łopatka b/k, filet z indyka, kurczaka), pulpety z mięsa mielonego (szynka b/k, karczek b/k, łopatka b/k, filet z indyka, kurczaka) - posiłki bez mięsne – mączne – 200g: pierogi, naleśniki, kluski na parze, kopytka – ryba (filet) – 70g, surówka – 50g, ziemniaki 80g lub zamiennik (kasza, ryż 50g) Kaloryczność obiadu w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok. 500kcal. Kalkulacja cenowa winna obejmować swoim zakresem dwa dania mięsne, dwa dania półmięsne, jedno danie jarskie bądź rybne w ciągu tygodnia. d) podwieczorek gramatura 100g kaloryczność 150 kcal - ciasto własnego wypieku, sałatka owocowa, naleśniki z konfiturą, biszkopty, herbatniki, jogurt z owocami, kisiel, galaretka z owocami, ciastka owsiane, koktajl mleczno-owocowy, racuszki, jabłko pieczone, owoc (banan, mandarynki, jabłko, gruszka) 3.1.27 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia zapewnił posiłki dla dzieci specjalnej diety (bezglutenowej, ze skazą białkową, z alergią pokarmową lub innymi schorzeniami pokarmowymi). Dzieci uczulone na produkty mleczne będą otrzymywały zupę bez śmietany. Produkty nabiałowe zastępowane będą innymi produktami np. ser – wędliną. Dzieci uczulone na inne pokarmy będą musiały mieć przygotowane posiłki alternatywne. Przygotowanie posiłków dla dzieci specjalnej diety wykonywane jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i po zaoferowanej cenie w ofercie dla poszczególnych rodzajów posiłków w ramach standardowej ceny śniadania, drugiego śniadania obiadu i podwieczorku. 3.1.28 W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach środków przeznaczonych na wyżywienie do przygotowania tzw. „suchego prowiantu”. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie lub osobiście z 2 dniowym wyprzedzeniem. 3.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich firm. 3.3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 3.4 Zamówienie realizowane będzie w terminie: od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach