Przetargi.pl
Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Skąpe, Cibórz
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419335 w. 265 , fax. 683 419 494
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
  Cibórz 5
  66-213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419335 w. 265, fax. 683 419 494
  REGON: 29279300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ciborz.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa polegająca na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową posiadanych przez Zamawiającego modułów oprogramowania wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2) dostawa licencji oprogramowania wymienionego w załączniku nr 3 do SIWZ w sekcji LICENCJE wraz z objęciem nadzorem autorskim,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wymienione w pkt. 3.3. SIWZ zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach