Przetargi.pl
Nr postępowania SZP V-T/Z/XI/2012 Dostawy leków

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 46
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 392 12 01 , fax. 71 392 12 01 wew. 351
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 46 46
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 71 392 12 01, fax. 71 392 12 01 wew. 351
  REGON: 02060870800023
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalstrzelin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr postępowania SZP V-T/Z/XI/2012 Dostawy leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 pakietów w ilości i asortymencie wyszczególnionym w specyfikacji asortymentowo- cenowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalstrzelin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach