Przetargi.pl
Nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – VI części.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-144 Lublin, Bazylianówka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  Bazylianówka 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 60418276000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – VI części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – VI części: Część I - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, na powierzchni 15 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060008 Hubale – rezerwat „Hubale”. Część II - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Grabowiec Góra, na powierzchni 3 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060027 Wygon Grabowiecki – rezerwat „Wygon Grabowiecki”. Część III - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, na powierzchni 8 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060006 Gliniska – rezerwat „Gliniska”. Część IV - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Tyszowce, na powierzchni 8 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060014 Pastwiska nad Huczwą – projektowany rezerwat „Pastwisko nad Huczwą”. Część V - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Chochłów, na powierzchni 15 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060019 Suśle Wzgórza – rezerwat „Suśle Wzgórza”. Część VI - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Świdnik, na powierzchni 15 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060021 Świdnik. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: 2.1. zakup nawozów 2.2. wysiew nawozów na wyznaczonych powierzchniach 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wysiewie nawozów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach