Przetargi.pl
Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15620 Białystok, ul. Elewatorska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 67 67 130 , fax. 85 67 67 153
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  ul. Elewatorska 6
  15620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
  REGON: 5066786300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularze ofertowe odpowiednio do zadania: 1, 2, 3; 2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania; 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach