Przetargi.pl
„Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr postępowania 178/20

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 244 90 00 , fax. 22 244 90 13
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  ul. Mazowiecka 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13
  REGON: 13305749000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr postępowania 178/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r. 2) Zamawiający zleca naprawę ubytków masą na gorąco w trzech wariantach: - naprawa ubytków masą na gorąco o średniej głębokości 4 cm wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego - naprawa ubytków masą na gorąco o średniej głębokości powyżej 5 cm wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego - naprawa ubytków masą na gorąco o średniej głębokości powyżej 5 cm łącznie z naprawą uszkodzonej podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do robót natychmiast po wezwaniu przez Rejon Drogowy, który w zależności od potrzeb wskaże miejsce oraz zakres napraw ubytków masą na gorąco na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon. Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW wyznacza inspektora nadzoru robót w danym Rejonie dla poszczególnego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli użytych do naprawy ubytków masą na gorąco materiałów, celem sprawdzenia ich jakości i zgodności z obowiązującymi normami, a w przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów lub złej jakości wykonanych robót, prawo egzekwowania ponownego wykonanie robót na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni recepty na masy bitumiczne z technologiem Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót teren budowy powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odtworzenie oznakowania poziomego będzie wymagane w ilości wynikającej z potrzeby odtworzenia oznakowania zniszczonego podczas remontu. Malowanie należy wykonać w technologii oznakowania zniszczonego podczas remontu. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Kierownika Obwodu Drogowego, który zatwierdza wyniki obmiaru. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Roboty związane z odtworzeniem oznakowania poziomego rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Rozliczenie kosztów nastąpi w oparciu faktyczną powierzchnię wykonania oznakowania poziomego. Należność Wykonawcy zostanie określona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej ilości odtworzonego oznakowania poziomego i ceny jednostkowej zawartej w kosztorysie ofertowym. Kwota określona w ofercie Wykonawcy za wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego jest maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie tych robót. Roboty budowlane związane z naprawą ubytków masą na gorąco rozliczane będą kosztorysowo. Kwota określona w ofercie wykonawcy za roboty budowlane związane z naprawą ubytków masą na gorąco jest maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie tych robót. Rozliczenie całości robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót oraz operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny powinien zawierać:  Inwentaryzację powykonawczą w formie tabelarycznej ze wskazaniem dokładnej lokalizacji napraw oraz ponumerowane szkice Nr szkicu Nr drogi Pikietaż Powierzchnia Strona Uwagi  Zatwierdzone przez Zamawiającego recepty na mieszanki mineralno –asfaltowe  Kosztorys powykonawczy  Protokół w przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu Za wykonane remonty Wykonawca udzieli rękojmi, której czas trwania wskaże w ofercie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie naprawy ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach