Przetargi.pl
„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Kleszczowskiej położonej w Rudziczce na odcinku 300 m biegnącym od torów kolejowych w kierunku południowym

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  REGON: 276902504
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Kleszczowskiej położonej w Rudziczce na odcinku 300 m biegnącym od torów kolejowych w kierunku południowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Lokalizacja i opis stanu istniejącego obiektu:a) lokalizacja: ulica zlokalizowana jest w Rudziczce na odcinku biegnącym od torów kolejowych w kierunku południowym. Lokalizacja ulicy przedstawiona została na załączonej mapie poglądowej.b) opis stanu istniejącego obiektu: na skutek ruchu zakładu górniczego KWK „Krupiński” powstała szkoda w nawierzchni bitumicznej w postaci licznych pęknięć poprzecznych oraz pęknięć podłużnychc) wymiary remontowanego odcinka: ok 300 m Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 2 800,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:1. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w zakresie:- minimum 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającym im uprawnieniami budowlanymi równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.2. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów polegających na budowa i/lub przebudowa i/lub remont nawierzchni dróg publicznych o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach