Przetargi.pl
Naprawa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami do Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 13 34
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 13 34
  REGON: 000001347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami do Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącej okładziny schodów bocznych oraz schodów głównych i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami dedykowanych wejściu głównemu do budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ), składającej się ze: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2.1 ), Przedmiaru robót (załącznik nr 2.2), które to dokumenty wraz ze wzorem umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) należy rozpatrywać łącznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach