Przetargi.pl
Naprawa izolacji zewnętrznej i tynków wewnętrznych piwnicy Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 61-739 Poznań, pl. Wolności 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
  pl. Wolności 19
  61-739 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000277658
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa izolacji zewnętrznej i tynków wewnętrznych piwnicy Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie fundamentów oraz izolacji zewnętrznej i tynków wewnętrznych piwnicy Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 84, wpisanego do rejestru zabytków.2. Realizacja zadania ma na celu osuszenie fundamentów i murów fundamentowych budynku oraz wykonanie izolacji zabezpieczającej przed ponownym zawilgoceniem wodami opadowymi z zewnątrz budynku. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach