Przetargi.pl
Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Żerków w 2020 roku

Gmina Żerków ogłasza przetarg

 • Adres: 63-210 Żerków, ul. A. Mickiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 740 30 24 , fax. 62 740 36 27
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żerków
  ul. A. Mickiewicza 5
  63-210 Żerków, woj. wielkopolskie
  tel. 62 740 30 24, fax. 62 740 36 27
  REGON: 25085547500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zerkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Żerków w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg gruntowych na terenie gminy Żerków w 2020 roku. Zadanie obejmuje: 1. Profilowanie dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki i walca drogowego w ilości około 50 000 m2. 2. Zakup, transport i wbudowanie przy użyciu równiarki i walca drogowego gruzu betonowego frakcji 1-40 mm i 31-63 mm z dopuszczalnością do 10% gruzu ceglanego w drogi gminne o nawierzchni gruntowej w ilości około 500 ton 3. Zakup, transport i wbudowanie przy użyciu równiarki i walca drogowego tłucznia granitowego frakcji 0-31,5 mm i 0-63 mm w drogi gminne o nawierzchni gruntowej w ilości około 1500 ton. 4. Mechaniczna ścinka pobocza o grubości ok. 15 cm z odwozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km w ilości około 7000 m2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem umowy, kolejność realizacji oraz ilość materiału przeznaczonego do wbudowania i miejsce zostanie określony przez Zamawiającego w zleceniach i będzie na bieżąco przekazywany Wykonawcy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zanieczyszczonych odpadami typu: gwoździe, elementy metalowe, ceramika, azbest itp., które mogłyby spowodować uszkodzenie ogumienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wbudowanego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach