Przetargi.pl
Naprawa cząstkowa leśnych dróg gruntowych w leśnictwach Nowe Warpno, Poddymin, Turznica , Tatynia, Dobra, Siedlice

Nadleśnictwo Trzebież ogłasza przetarg

 • Adres: 72004 Tanowo, Zalesie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3126983, 3126999 , fax. 913 126 983
 • Data zamieszczenia: 2018-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Trzebież
  Zalesie 1
  72004 Tanowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3126983, 3126999, fax. 913 126 983
  REGON: 81053900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarzadzający mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa cząstkowa leśnych dróg gruntowych w leśnictwach Nowe Warpno, Poddymin, Turznica , Tatynia, Dobra, Siedlice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa cząstkowa leśnych dróg gruntowych w leśnictwach : - Nowe Warpno w oddz. 35 l o łącznej długości 150 mb ( 120 i 30), - Poddymin w oddz. 403 a o długości 100 mb, - Turznica w oddz. 545 i o długości 150 mb, - Tatynia w oddz. 555 d 100 mb, 556 o- 100 mb,555 g - 100 mb o łącznej długości 300 mb, - Dobra w oddz. 697 h o długości 150 mb, - Siedlice w oddz. 806 c - 100 mb i 839 a - 100 mb łącznie 200 mb Razem 1000 mb 00 mb Prace naprawcze ,drogowe należy wykonać wg nw. technologii: a) wybranie z naprawianego odcinka warstwy humusu i wywiezienie go we wskazane miejsce b) odprowadzeniu stagnującej wody z odcinkowych nieprzejezdnych zagłębień terenowych, c) wybranie i odrzucenie plastycznego gruntu poza koronę drogi i odwiezienie go we wskazane miejsce, d) profilowanie i zagęszczenie podłoża, e) likwidacja ubytków, zaniżeń i kolein poprzez wbudowanie kruszywa naturalnego lub gruzobetonu frakcji 0- 63 mm w podbudowę o grubości warstwy min. 15 cm oraz frakcji 0-31,5 mm w warstwę zamykającą o grubości min. 10 cm, f) zagęszczenie warstw z ich wyprofilowaniem , aby uzyskać spadki zgodne z istniejącym profilem poprzecznym i podłużnym drogi , g) minimalna szerokość części jezdni drogi po naprawie, winna wynosić min 3 m h) w przypadku uszkodzeń drogi dojazdowej sprzętem transportowym do punktów napraw odcinkowych, Wykonawca zobowiązany jest do jej przywrócenia do stanu poprzedniego, poprzez profilowanie z zagęszczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .W niniejszym postępowaniu wymagany jest wypis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: referencje, protokoły odbioru

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach