Przetargi.pl
„Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na drogach leśnych Nadleśnictwa”

Nadleśnictwo Baligród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 465 72 00 , fax. 13 465 72 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Baligród
  ul. Bieszczadzka 15
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 13 465 72 00, fax. 13 465 72 01
  REGON: 37001447828111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na drogach leśnych Nadleśnictwa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na naprawie awaryjnej dróg leśnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ – przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: - 1 część zamówienia w skład której wchodzą drogi o numerach inwentarzowych: 242/350, 220/721; 242/128; 242/574; 242/420; - 2 część zamówienia w skład której wchodzą drogi o numerach inwentarzowych: 242/368; 242/419; 242/642 Podziału na części zamówienia dokonano z uwzględnieniem lokalizacji. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowalne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Roboty budowlane w zakresie rozbiórki; b) Roboty budowlane w zakresie odtworzenia podbudowy drogi; c) Roboty budowlane w zakresie odtworzenia nawierzchni drogi. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był Wykonawca lub podwykonawca(y), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej części niniejszej SIWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego jest określany także jako: „obowiązek zatrudnienia”. 7. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, których dotyczy ust. 6, realizującymi przedmiot zamówienia z anonimizacją wynagrodzenia, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości oraz adresów ich zamieszkania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 8. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i w ust. 7 niniejszej SIWZ oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz danych firm podwykonawców. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Zgodnie z art. 36ba. ustawy jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r., poz. 1186; zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”), sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, projektem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników obiektów, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, tj. z kierownikiem budowy, 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody od zarządców dróg publicznych oraz uzgodnienie z Zamawiającym udostępnienia dróg leśnych w celu przewozu materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia. 17. W przypadku powstania uszkodzeń w infrastrukturze drogowej wykorzystywanej do transportu materiałów i maszyn potrzebnych do realizacji zamówienia, Wykonawca na własny koszt usunie powstałe szkody w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady robót budowlanych z tytułu rękojmi przez okres 12 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót budowlanych. 19. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na 1 lub 2 części zamówienia, lub na obydwie te części zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty alternatywnej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę, 2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę uprawnioną do występowaniu w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania. 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. 5. Oferta oraz wymagane oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w SIWZ, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ tj: 1) wypełniony druk oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorysy ofertowe – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 5) pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika, 6) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 11 niniejszej SIWZ. 7. Oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w SIWZ winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz załączonymi wzorami oraz zawierać informacje i dane w nich wymagane. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (lub osób) podpisującej ofertę. 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane. 10. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę, członków konsorcjum lub przez podwykonawców – w takim zakresie w jakim dokumenty ich dotyczą. Nie dotyczy to: - oferty i oświadczeń, które powinny zostać złożona w oryginale; - pełnomocnictw, które powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie; 11. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca ma obowiązek. zamieścić informacje o tych podmiotach w treści swoich oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4 powyżej. 12. Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. 13. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (np. konsorcja, spółki cywilne): 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzona notarialnie jego kopia należy załączyć do oferty, 2) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez pełnomocnika, 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 4) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 14. Sposób zaadresowania oferty: 1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 2) zawierająca ofertę koperta (opakowanie) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w par. 1. SIWZ, opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15 , 36 – 606 Baligród „Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na drogach leśnych Nadleśnictwa” Adres Wykonawcy: 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego zawierającej opis: 1) Oferta do postępowania pn. „Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na drogach leśnych Nadleśnictwa” 2) pełną nazwą i adresem Wykonawcy, 3) oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach