Przetargi.pl
Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul.Żeglarska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 652 15 62
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
  ul.Żeglarska 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 652 15 62
  REGON: 34153030800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrmuzyczny.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na nadzorze i pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku w zakresie dotyczącym następujących specjalności: 1) konstrukcyjno- budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4) niskoprądowej w zakresie technologii teatralnych, scenicznych i akustycznych oraz w zakresie wynikającym z siwz i załączników do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 240). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, nr rachunku: Bank Gospodarstwa Krajowego 77 1130 1075 0002 6182 7820 0004. W tytule przelewu należy wpisać „Nadzór – Zespół Pałacowo – Parkowy w miejscowości Wieniec koło Włocławka”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku składania oferty wspólnej gwarancja wadialna powinna wskazywać wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 6. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 7. Zwrot wadium następuje w trybie i na warunkach określonych art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 uPzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 46 ust. 4a-5 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 2) *zobowiązanie podmiotu trzeciego (pisemne), o którym mowa w pkt. V.7 1) niniejszej siwz. Informacje zawarte w ww. dokumentach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.1.1) niniejszej siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI.1.1) niniejszej siwz. 4. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp): 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania, 2) każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.2. siwz, 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp, 4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, 6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. W związku z zastosowaniem procedury wynikającej z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrócona) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów spełniających warunek określony w pkt. V.2.1 lit. a i b siwz, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia, 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp; 8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz. zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.7.2) niniejszej siwz. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.7.2) niniejszej SIWZ - składa dokument/y wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. VI.10. niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI.1.1) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wa art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów, które są w posiadaniu Zamawiającego albo które są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach