Przetargi.pl
Nadbudowie i przebudowie Wiejskiego Domu Kultury w Świętoniowej

Gmina Przeworsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, Bernardyńska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (16) 648 7397, , fax. (16) 648 7397
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przeworsk
  Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. (16) 648 7397, , fax. (16) 648 7397
  REGON: 65090051300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeworsk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowie i przebudowie Wiejskiego Domu Kultury w Świętoniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest dobudowa, przebudowa (zmiana lokalizacji kotłowni) i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury działka nr ew. gr. 543/11, 543/12. ROBOTY OBJĘTE NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM OBEJMUJE TYLKO ZAKRES NA CZĘŚCI UŻYTKOWANEJ PRZEZ GMINĘ PRZEWORSK. NIE OBEJMUJĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM IZOLACJI, DACHU I INSTALACJI ZWIĄZANYMI Z POMIESZCZENIAMI OZNACZONYMI NA RZUTACH BUDYNKU NUMERAMI 0.12 -0.14. ZAKRES ROBÓT OKREŚLAJĄ PRZEDMIARY ROBÓT KTÓRE ROZLICZONE ZOSTANIĄ KOSZTORYSAMI POWYKONAWCZYMI. Na zadanie składa się wykonanie: - wykonanie docieplenia ścian / dodatkowa warstwa na istniejącym dociepleniu wraz z tynkiem/ - nadbudowa – wykonanie dachu na istniejącym stropodachu - wykonanie nowej kotłowni wraz z wymianą armatury c.o. - wymiana istniejących opraw oświetleniowych wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej - roboty adaptacyjne i remontowe wewnątrz budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: - 10 000,00 zł. / dziesięć tysięcy złotych/.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru, 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymógł powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.. 4) Kosztorysy ofertowe uproszczone zawierające stawkę roboczogodziny wraz z nośnikami cenotwórczymi na jakich został sporządzone / koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk/ oraz tabelą elementów scalonych. W układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami wraz z tablicami elementów scalonych robót. - dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach