Przetargi.pl
Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień

Gmina Lubochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 103 510 , fax. 447 103 022
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubochnia
  ul. Tomaszowska 9
  97-217 Lubochnia, woj. łódzkie
  tel. 447 103 510, fax. 447 103 022
  REGON: 59064814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień 2. Zakres rzeczowy: W ramach zadania przewiduje się rozbudowę o zadaszenie nad schodami , nadbudowę dachu nad istniejącym budynkiem wraz z przebudową istniejących ścian zewnętrznych w budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień. a) podstawowe elementy przebudowy to: - rozebranie istniejących schodów wejściowych do budynku od strony wschodniej i zachodniej, - rozebranie żelbetowego zadaszenia nad wejściem od strony zachodniej - wykucie w istniejących ścianach murowanych dodatkowych otworów drzwiowych, i zamurowanie innych, - wstawienie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu 1.01 - wyremontowanie ścian, tynkowanie zamurowanych fragmentów ścian , ułożenie gładzi gipsowych i malowanie, - remont schodów zewnętrznych od strony zachodniej do piwnicy– rozbiórka starych schodów wykonanie nowej żelbetowej płyty biegowej schodów, zbicie starych tynków i wykonanie nowych wraz wyprawą strukturalną na ściance oporowej przy schodach, wykonanie balustrady z rurek stalowych niklowanych, ułożenie na stopniach płytek ceramicznych gres antypoślizgowy, wykonanie studzienki chłonnej z kratką, - wykonanie perforowanych osłon na okienka piwniczne z siatki kwasoodpornej o oczkach 5mm - wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w pom nr. 1.05 b) podstawowe elementy rozbudowy to: - dobudowa od strony wschodniej schodów wejściowych do budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację istniejącej studni poprzez wykonanie płyty żelbetowej odciążającej - zadaszenie schodów wejściowych do budynku od strony zachodniej c) podstawowe elementy nadbudowy to: - rozebranie istniejącej, znacznie zużytej więźby dachowej i wykonanie nowej wraz z pokryciem dachowym i obróbkami blacharskimi, - wykonanie ściany oddzielenia ppoż od strony działki nr ewid. 206/1 z wyprowadzeniem 30cm ponad pokrycie dachu i lico ściany na elewacji zachodniej Ponadto należy wykonać miejsca postojowe parking utwardzony tłuczniem kamiennym o grubości 15 cm na podłożu piaskowo-cementowym z obrzeżami i krawężnikami oraz komunikację wewnętrzną wykonaną na utwardzonym podłożu z tłucznia kamiennego gr. 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekt budowlany (część tekstowa i graficzna) - specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 3)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach