Przetargi.pl
na zakup 3 słupów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji POMERANIA Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Urząd Miejski w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4311830 , fax. 91 4311832
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Policach
  ul. Stefana Batorego 3 3
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4311830, fax. 91 4311832
  REGON: 81168539000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na zakup 3 słupów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji POMERANIA Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż na miejscu 3 słupów informacyjno - promocyjnych słupów reklamowych w ramach projektu Zamierzenie modelowe -Sieć atrakcji Pomerania w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.police.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną