Przetargi.pl
na świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego powierzchni wewnętrznej nieruchomości przy ul. Objazdowej 17 i ul. Sienkiewicza 61a w Łodzi w 2019 r.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego powierzchni wewnętrznej nieruchomości przy ul. Objazdowej 17 i ul. Sienkiewicza 61a w Łodzi w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2019r. w podziale na 2 części. Część nr 1 - Objazdowa 17 Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego (również w soboty, niedziele i święta) sprzątania wszystkich pomieszczeń budynku oraz sprzątania okresowego (m.in. mycia okien, drzwi, koszy na odpady) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy stanowiącymi załączniki nr 7, 9 do SIWZ. Część nr 2 - Sienkiewicza 61a Wykonawca będzie zobowiązany do sprzątania pomieszczeń budynku od poniedziałku do piątku oraz sprzątania okresowego (m.in. mycia okien, drzwi, koszy na odpady) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy stanowiącymi załączniki nr 7, 10 do SIWZ. Usługi należy wykonywać w sposób sprawny, dokładny i terminowy przy zastosowaniu własnego sprzętu i przy użyciu własnych środków czystości spełniających normy sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadających atesty PZH lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą być odpowiedniej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco – myjące oraz dezynfekujące. Wykonawca składając ofertę musi ująć wszystkie koszty składające się na realizację wykonania usługi. Wszelkie materiały, urządzenia i środki transportu niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach