Przetargi.pl
NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Sąd Najwyższy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-951 Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5308251, 602691505 , fax. 02 5209090
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Najwyższy
  pl. Krasińskich 2/4/6 2/4/6
  00-951 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5308251, 602691505, fax. 02 5209090
  REGON: 00000022400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ W SĄDZIE NAJWYŻSZYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej w Sądzie Najwyższym polegająca na dostawie pamięci operacyjnej do 14 serwerów obsługujących platformę wirtualizacyjną (łącznie 56 sztuk pamięci DIMM) oraz 4 przełączników SAN i wdrożeniu ich w sieci pamięci masowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302361113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sn.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną