Przetargi.pl
Na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sądów funkcjonalnych

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 46 01 241, , fax. 81 46 01 241
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Lublinie
  Krakowskie Przedmieście 43
  20-076 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 46 01 241, , fax. 81 46 01 241
  REGON: 32295600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.so.gov.pl, https://ezamowienia.ms.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sądów funkcjonalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Sądów Rejonowych we Włodawie, w Rykach, w Lubartowie i w Opolu Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dotyczy każdego z czterech zadań) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery zadania: A. Zadanie nr 1 obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego we Włodawie przy ul. Sejmowej 7 oraz Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Chełmie przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 i Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Białej Podlaskiej przy Al. 1000-lecia 2. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych, które są przedmiotem zamówienia w zakresie ZADANIA nr 1 został zawarty w załączniku nr 1 A do SIWZ. B. Zadanie nr 2 obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych, które są przedmiotem zamówienia w zakresie ZADANIA nr 2 został zawarty w załączniku nr 1 B do SIWZ. C. Zadanie nr 3 obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych, które są przedmiotem zamówienia w zakresie ZADANIA nr 3 został zawarty w załączniku nr 1 C do SIWZ. D. Zadanie nr 4 obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 46. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych, które są przedmiotem zamówienia w zakresie ZADANIA nr 4 został zawarty w załączniku nr 1 D do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) zadanie pierwsze – 750,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł 00/100); b) zadanie drugie – 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt zł 00/100); c) zadanie trzecie – 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt zł 00/100); d) zadanie czwarte – 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł 00/100). 2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadania, w którym Wykonawca przystępuje do postępowania. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18 marca 2019 r. do godziny 11:00. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich Współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu Współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw; b) lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; c) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy). 6. Postanowienia ust. 5 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 4 lit. b) i e). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 96 1130 1017 0021 1002 6390 0004. 8. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu nr D.ZP-2820-4/19 Zadanie…….” 9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy). 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 14. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 17. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. W przypadku wyboru przez Wykonawcę trybu komunikacji, o którym mowa w § 7 lit. A (tzw. tryb podstawowy komunikacji) wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy należy przekazać w postaci dokumentu elektronicznego, w oryginale, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji, o której mowa w §7 lit. A ust. 11 Wykonawca przekaże dokument wadium za pomocą poczty elektronicznej na adres: edyta.osak@lublin.so.gov.pl do upływu terminu składania ofert. 19. W przypadku wyboru przez Wykonawcę trybu komunikacji, o którym mowa w § 7 lit. B (tzw. tryb tradycyjny komunikacji) wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy do oferty załączyć – umieszczając w oddzielnej koszulce czy kopercie dokument gwarancji lub poręczenia (NIE ZSZYWAĆ Z OFERTĄ) albo złożyć dokument gwarancyjny w kasie Sądu (ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin) do dnia 18 marca 2019 r. do godziny 11:00. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/odwołania/bezskuteczności ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz Ofertowy”, [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ], b) wypełniony Formularz Cenowy [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania –załącznik nr 3 do SIWZ], UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA FORMULARZ CENOWY W WERSJI NIEEDYTOWALNEJ ORAZ EDYTOWALNEJ ZAPISANY W EXCEL, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE WYKONAWCA CHCĄCY SKORZYSTAC Z PLIKU OTWARTEGO, PRZED WYPEŁNIENIEM GO, ZWERYFIKUJE ZGODNOŚĆ Z PLIKIEM NIEEDYTOWALNYM I SPRAWDZI POPRAWNOŚĆ FORMUŁ. ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY W OPISIE POZYCJI, JAK RÓWNIEŻ W FORUŁACH SŁUŻACYCH DO OBLICZENIA POSZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1, d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. A ust.10 lub lit. B ust. 2 lit. b) e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), f) dokumenty dotyczące wadium zgodnie z postanowieniami § 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach