Przetargi.pl
Montaż elementów małej architektury wraz z budową budynku gospodarczego na działce nr 94/2 w miejscowości Zwódne

Gmina Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Peowiaków
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 639-29-59 , fax. 84 639-23-64
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zamość
  Peowiaków 92
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 639-29-59, fax. 84 639-23-64
  REGON: 54068200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż elementów małej architektury wraz z budową budynku gospodarczego na działce nr 94/2 w miejscowości Zwódne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku gospodarczego w technologi drewnianej do 35 m2 oraz demontaż kolidującej małej architektury (zjeżdżalnia, drążek) wraz z ponownym montażem tych elementów małej architektury. Parametry budynku: a) powierzchnia zabudowy - 35 m2, b) długość - 7,00 m, c) szerokość - 5,00 m, d) wysokość do kalenicy - 5,18 m, e) kąt nachylenia połaci dachowej - 30º, f) kubatura - 157m3, Zakres branży elektrycznej: a) przyłącze zalicznikowe nN, b) tablica rozdzielcza, c) instalacja elektryczna wewnętrzna, Zamawiający informuję, że posiada materiały budowlane: stolarkę okienną i drzwiową, bloczki fundamentowe, wewnętrzną instalację elektryczną ujęte w załączniku nr 1. Transport materiałów budowlanych z bazy GZOK w m. Sitaniec na teren budowy około 16 km, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie. Na etapie budowy Zamawiający będzie żądał od dostawcy drewna zaświadczenia o stanie powietrzno suchym o wilgotności od 15% do 18 % dostarczonego drewna. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podany w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach robót. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM NALEŻY ZŁOŻYĆ KOSZTORYS UPROSZCZONY. BRAK ZAŁĄCZNIKA NR 2 - KOSZTORYSU (sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru i dokumentacji ) - SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY. Szczegółowy rodzaj robót oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzą: - Dokumentacja techniczna - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) - przedmiary robót. Odbiór końcowy odbędzie się najpóźniej w terminie 14 dni przez Komisję powołaną przez Zamawiającego od umownego zakończenia robót. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. UDZIELAJĄC GWARANCJI WYKONAWCA ZAPEWNIA BEZPŁATNE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI NA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. KOSZTY TYCH PRZEGLĄDÓW WYKONAWCA POWINIEN UWZGLĘDNIĆ W WYNAGRODZENIU. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE DODATKOWYCH PŁATNOŚCI ZA PRZEGLĄDY GWARANCYJNE. PRZEGLĄDY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY MINIMUM 1 RAZ DO ROKU ORAZ NA KAŻDE WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W PRZYPADKU WYKRYCIA USTERKI LUB WADY, CHYBA ŻE GWARANCJA PRODUCENTA DANEGO MATERIAŁU LUB ZAMONTOWANEGO SPRZĘTU WYMAGA CZĘSTSZYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH. Do obowiązków Wykonawcy należy (koszty poniższych elementów muszą być wycenione w całości zadania i nie podlegają odrębnej zapłacie): 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej, 2) kompleksowe wykonanie zamówienia publicznego oraz wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa, 3) przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz jego odpowiednie oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 4) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych, 5) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 6) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie energię elektryczną jak również wodę i poniesie koszty z tym związane. W przypadku korzystania - w przypadku gdy taka możliwość istnieje - z dostępu do mediów należących bądź obsługiwanych przez Zamawiającego Wykonawca zostanie obciążony kosztami zużytej energii (kWh) i pobraną wodę (m3) na podstawie odczytów z założonych przez Wykonawcę podliczników. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest nowa inwestycja i konieczność zamontowania liczników, Wykonawca zostanie obciążony opłatami zarówno za pobraną energię i wodę, jak też związanymi z tym opłatami dystrybucyjnymi; 7) stała współpraca z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, 8) prowadzenie dokumentacji budowy, 9) zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca dokona odkrywek i poniesie ich koszt, 10) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, 11) zabezpieczenie dla pracowników lub innych osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy odpowiednich warunków bhp i sanitarno-higienicznych, 12) zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, SIWZ oraz projektu budowlano-wykonawczego, 13) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 14) sporządzenie na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni wykazu postępu prac i wykazaniem podjętych działań w celu prawidłowego i terminowego wykonania zadania, 15) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zapewnienia obsługi geodezyjnej, wytyczenia i wykonania map inwentaryzacji powykonawczych (3 egz.), koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie, 16) dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym, 17) Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych - zabezpieczenie placu robót, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem, 18) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń i terenów objętych w ramach realizowanego zamówienia, pasy drogowe dróg, w których prowadzone będą roboty budowlane należy przywrócić do stanu pierwotnego w technologii wskazanej przez zarządcę drogi, 19) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane, 20) na etapie budowy Zamawiający będzie żądał od dostawcy drewna zaświadczenia o stanie powietrzno suchym o wilgotności od 15% do 18 % dostarczonego drewna. 21) Wykonawca dostarczy przed odbiorem: - Uzupełnione dzienniki budowy. - Wyniki pomiarów kontrolnych - badania i pomiary - certyfikaty - Oświadczenia kierownika budowy. - kosztorysy powykonawcze - inwentaryzację powykonawczą (3 szt.) 1. Ilekroć w dokumentacji Zamawiającego występują nazwy własne materiałów i urządzeń, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub niezgorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 2. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 3. Zamawiający NIE ZASTRZEGA sobie osobistego wykonania kluczowej części zamówienia (tj. bez udziału podwykonawców). 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, aby na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) następujące osoby: - wszystkie osoby wykonujące prace budowlane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym robotników budowlanych, operatorów sprzętu; - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu spełnienia warunku: "równoważności" spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 500,00 zł. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski SA 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 z tytułem przelewu „Wadium – nr sprawy RI.271.21.2020” - za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 110). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzana zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: ”zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 3 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do ofert kopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania oferty. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamó-wień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsię-biorców KRS, CEIDG).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, wadium, kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach