Przetargi.pl
Modernizację drogi gminnej w m. Patory

Gmina Opinogóra Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6717024, 6717085 , fax. 236 736 110
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna, woj. mazowieckie
  tel. 023 6717024, 6717085, fax. 236 736 110
  REGON: 13037834400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugopinogora.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizację drogi gminnej w m. Patory
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku od km 0+000 do km 1+052 drogi gminnej w m. Patory. Zakres robót obejmuje: 1) roboty pomiarowe; 2) wykonanie nawierzchni o gr. 4 cm – warstwa ścieralna; 3) wykonanie poboczy. Dokumentacja obejmuje kompleksową przebudowę drogi. Podbudowa i warstwa wiążąca została wykonana w 2018 r. Zakres robót pozostałych do wykonania obejmuje przedmiar robót. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 7 Projekt budowlany Załącznik Nr 8 Projekt stałej organizacji ruchu Załącznik nr 9 Przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Glinojecku Oddział w Opinogórze Nr 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty natomiast oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej lub także dołączyć do oferty w sposób umożliwiający wypięcie i zwrot w sytuacjach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach