Przetargi.pl
Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (6 części)

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8694 800; 8694 801 , fax. 61 8694 809
 • Data zamieszczenia: 2021-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8694 800; 8694 801, fax. 61 8694 809
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (6 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno –kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części: 1) cz. 1 - ul. Dąbrowskiego35/37 m 14, 2) cz. 2 - ul. Dąbrowskiego 35/37 m 27 w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki, 3) cz. 3 - ul.Kościuszki 86 m 4 w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki oraz sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowego, a także wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków zwanymi dalej ,,Dokumentacjami" wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanych dalej ,,Pozwoleniami", na roboty budowlane objęte Dokumentacjami, 4) cz. 4 - ul. Św. Marcin 39 m 27 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowego, a także wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków zwanymi dalej ,,Dokumentacjami" wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanych dalej ,,Pozwoleniami", na roboty budowlane objęte Dokumentacjami, 5) cz. 5 - ul. Składowa 11 m 4 sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowego, a także wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków zwanymi dalej ,,Dokumentacjami" wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanych dalej ,,Pozwoleniami", na roboty budowlane objęte Dokumentacjami, 6) cz. 6 - ul. 28 Czerwca 1956 r. 142 m 23 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją" wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanych dalej ,,Pozwoleniami", na roboty budowlane objęte Dokumentacją. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary – stanowiące łącznie załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach